HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 45

JPEG (Deze pagina), 642.07 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

37
n te stellen; hij twijfelde er niet aan, of ik zou de invrijheid·
.11 stelling, wellicht niet van alle priesters, maar wel, zoo ik
le M de kwestie goed in 't licht stelde, die van de twee groote
in B geleerden weten te bewerken. Ik ging terstond naar het
Lp gebouw van het ministerie van buitenlandsche zaken, waar
'H het Duitsche gouvernement te Brussel gevestigd is. Het is
ïf door posten omringd en voor den ingang staan dreigend 2
' ’ mitrailleuses. De gouverneur von Luttwitz en de groote staf
Z' waren niet aanwezig, een Feldwebel hoorde mijn verzoek
m ’ aan en verzocht mij om den volgenden morgen om 9 uur
(d. w. z. Duitsche tijd] terug te komen, dan zou ik den
ë- adjudant persoonlijk mijn verzoek kunnen mededeelen.
HF i Vrijdag, 28 Augustus. Den volgenden morgen om 8 uur
E ’ Belgischen tijd was ik aan het gouvernementsgebouw. De
en adjudant van den generaal had al iets van de kwestie
at ‘ ·gehoord door den Feldwebel. Mijn argument was het vol-
'n‘ gende: De priesters waren gevangen genomen, omdat op
an hen de praesumptie rustte, dat zij hun invloed bij het volk
uu zouden hebben aangewend om de overigens rustige bevol-
mt . king tot moord op de troepen te bewegen. Dit vermoeden,
Ed waarvan ik de rechtmatigheid bestreed, zou ten hoogste hen
lm kunnen drukken, die over een preekstoel beschikten, of een
its biechtstoel, waardoor zij met het volk in contact kwamen
fel" ~ en niet twee mannen, als onze geleerden, die wel het
fn t priesterkleed droegen, maar wier werkzaamheid elk innig
_m M contact met de bevolking vrijwel buiten sloot, en die alleen
fn het priesterkleed droegen, omdat zij op jeugdigen leeftijd
en j tot priester gewijd waren. De adjudant beloofde mij het
En verzoek over te brengen. Na langen tijd in het salon gewacht
(ll te hebben, werd ik aangesproken door den majoor von
Z1) D Herwarten von Pittenfeld, chef van den Etat Major, een
.22 uiterst wellevend man, die alle Europeesche talen sprak. Ik
zw? M deelde hem mijn argumenten mede, waarop hij, na binnen
tg]? t overleg gepleegd te hebben, mij het volgende mededeelde:
, ' ,,Wij geven u het recht in de omstreken van Brussel te
mg gaan rondzoeken, waar zich de gevangengenomen geeste-