HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 43

JPEG (Deze pagina), 680.44 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

” 35
I T stonden, dat de twee Mgrs. aan die moorden schuldig
t _ waren. Neen, zeide de majoor, maar de Belgische priesters
B hebben het volk opgehitst. Te vergeefs betoogde ik, dat de
g twee Mgrs. zoo iets onmogelijk verweten kon worden. Toen
U i besloot hij met groote hoffelijkheid mij te vergezellen.
ii Samen wandelden wij naar den eersten wachtpost terug.
._ Toen de post ons zag aankomen, waren alle soldaten zeer
9 j opgewonden en het verhaal van den sergeant­majoor werd
je . telkens door aanvullingen en uitroepen onderbroken. Het
t_ j bleek dan, dat bij een priester een uur te voren compromit-
d V teerençle papieren waren gevonden, waarop dan volgens den
lf zegsman had gestaan, dat alle Duitschers barbaren waren
k en dat ze door de bevolking als honden moesten worden
je doodgeschoten. De Ober­Leutnant had hem terstond doen
,_ fusilleeren en bevolen om alle mogelijke priesters, die uit
i_ Leuven kwamen, gevangen te nemen, en als gijzelaars mede
tn te voeren met de troepen, tijdens hun tochten in België. Ik
je keek enkel den majoor vragend aan. Deze dacht een oogen-
tn blik na en zeide toen: ,,De order blijft gehandhaafd, de
je priesters blijven gevangenen/' Wij liepen samen nog een
gn, eind terug. Ik vroeg hem toen toestemming om mijn twee
reisgezellen mede te deelen, waarom ze gevangen gehouden
te werden, daar zij hiervan geen flauw vermoeden konden
m hebben. Hij stond dit toe, betuigde zijn spijt, dat hij niet
h_ ,p aan mijn verzoek had kunnen voldoen, wij bogen, en ik
m , liep weder naar de weide terug. De manschappen wilden
ag eerst niet toestaan, dat ik in het Fransch zou spreken,
¤_ , maar een Duitsch student, die Fransch verstond, beloofde
BH mijn woorden te zullen vertalen. Ik vertelde de aanwezige
an; priesters, wat de reden was voor hunne gevangenneming.
I_ ` Zij hadden hiervan geen flauw vermoeden, want de eerste
Ot A groep priesters, waartoe de gefusilleerde jezuiet behoord
en . had, was al in gewone karren weggevoerd. Een van de
Hi soldaten onderbrak mij door te zeggen, dat te Leuven pries-
in ters met brownings op de militairen geschoten hadden,
lik waarop de aanwezige geestelijken het hoofd schudden. De
>a__ rector­magnificus mgr. Ladeuze verzocht mij toen, door een