HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 42

JPEG (Deze pagina), 708.39 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB


. `>
34 .
zag ik op een door een schutting omheinde weide een 25-taI
gïg geestelijken op den grond liggen, met een ongeveer acht
man sterke wacht bij zich, die den geestelijken hoonende
woorden toevoegde. Ik vroeg ook daar om de redenen, die
tot de gevangenneming van al die geestelijken hadden j
geleid, maar kreeg niets te hooren dan de gemeenplaats: Zij
hebben de bevolking opgehitst, om op ons te schieten, en der-
gelijke. Ik eischte ook hier weer den officier te spreken te
krijgen. Een korporaal gaf mij een soldaat mee, om mij te ;
brengen naar de Oberleutnant, wiens orders hier waren uit- Y
gevoerd. Maar uit de verte kwam de sergeant-majoor hard .
toegeloopen; hij sloeg op mijn protesten geen acht, en gaf
den korporaal een uitbrander, omdat die aan mijn verzoek
had voldaan. Ik kreeg daardoor sterk den indruk, dat de
heele gevangenneming op een eigenmachtige handeling be-
rustte van een fanatiek-protestantschen in Leuven verwil·
derden troep soldaten, die misschien door een geïsoleerden
officier kan zijn toegelaten, maar niet bevolen. Ik twijfelde
er dus voorloopig niet aan, dat ik mij tot den eersten den
besten Hauptmann zou hebben te wenden, om terstond de
invrijheidstelling te verkrijgen van mijn twee reisgenooten.
f en van de overige priesters.
Alle priesters lagen op de weide zonder een woord te
spreken, sommige baden en lieten hun rozenkrans tusschen
gf de vingers glijden. Ik riep de beide Mgrs. toe, dat ik trach­ »
ten zou een officier te spreken te krijgen, die aan hun I
gevangenschap een eind zou maken. Ik liep dus den weg
naar Tervueren op en vond eindelijk, vlak bij de tram-
remise, een grooten, gebaarden majoor met een jongen
luitenant in gesprek. Ik liet hun mijne papieren zien, en , .
,' deelde hun mede, dat in Tervueren zonder eenigen klaar- ·
j blijkelijken grond mijne twee reisgenooten, behoorende tot _
f‘ België's grootste geleerden, waren gevangen genomen en ·
dat zoo iets door niets gerechtvaardigd kon worden. ,,Gij`
vergeet, mijnheer," riep de majoor uit, ,,dat in Luik en in I
lk Aerschot twee van Duitschlands beste strategen verraderlijk '
zijn vermoord." Ik vroeg hem, of er rechtsvermoedens be- I
I