HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 41

JPEG (Deze pagina), 586.92 KB

TIFF (Deze pagina), 4.54 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

>stuum. 33
Zakken, vinden was, had Ozanam in zijn beroemde verdediging niet
xhamen veel schoons bij de antieken voorbij gezien, het Comma
e stad J ohanneum, en andere vragen, trokken langzaam aan onze
uenigtè aandacht voorbij, terwijl uit den troep kreten van afkeer
,ers Op naar ons toegingen, en de ellendige massa wezenloos voort-
armen schoof door het landschap.
ms en Daarna bogen wij van den hoofdweg af om de huishoud-
,P den ster met haar ham en haar schoothondje in veiligheid te
t enkel brengen. In het vrije veld werden wij zelfs vroolijk tusschen
.sennl_ de koren- en boekweitvelden, die niet geleden hadden van
. Weg den krijg. Het afscheid van de huishoudster was zeer aan-
P1.ies_ doenlijk. Zij vroeg beiden bewonderenswaardigen grijsaards
)OI.bn_ om den zegen. Elk hunner maakte het kruisteeken en prevel·
en de de de Latijnsche zinspreuk. Toen vroeg de hartstochtelijk
Onder weenende vrouw aan mgr. Ladeuze om het schoothondje te
k Ven streelen ten afscheid. En zie, toen hij dit heel nauwkeurig
nd, in en liefdevol deed, was daar niets belachelijks in, en ge-
teg ik voelde ik, dat het ware priesterschap niet de vormen,
nOed_ maar het wezen van alle dingen des levens beheerscht. Het
0pge_ kleine gebaar was een daad van medelijden met de arme
,n als vrouw. Haar genegenheid voor het hondje was voor haar
mgrS_ een kostelijk goed. Ondertusschen scheen het hondje zich
niets van dat alles aan te trekken.
chap.
beide VH'
over
ment Donderdag 27 Augustus. Met ons drieën naderden we
enige langzaam naar het dorp Tervueren, waar wij de tram naar
deze Brussel wilden nemen. Bij de eerste huizen stootten wij op
druk een ongeveer tien man sterken post, onder een sergeant-
[aast majoor. Mijn pas bleek in orde te zijn, en men liet mij door,
sche maar de twee geestelijken werden zonder eenig onderzoek
wel vastgehouden, en niettegenstaande mijn protesten, naar een
Ont_ weide achter een schutting weggevoerd. Ik vroeg, en eischte
mnt, daarna, den officier te spreken, maar de onderofficier
5 te weigerde dat. Een beroep op het feit, dat ik onderdaan
° was van een neutralen staat, baatte mij niet. Een uur verder