HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 40

JPEG (Deze pagina), 681.45 KB

TIFF (Deze pagina), 4.54 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

El .
sz
vluchtelingen. Een professor vluchtte in ochtendcostuum.
In karretjes lagen, als ordeloos gevulde, vuile zakken,
onwaarschijnlijk oude menschjes, wier zwakke lichamen
onophoudelijk heen en weer schudden. Buiten de stad
stonden vier soldaten met een onderofficier, die de menigte
uitscholden: Sie, Lumpe, Schweinehundel, hun revolvers op
gj; · de menigte richtten en schreeuwden, dat iedereen de armen
moest omhoog steken. En zoo zag men nonnekens en
kinderen, professoren en boeren even hunnen last op den
weg leggen, om aan het bevel te voldoen. Ik zwaaide enkel
lig met mijn pas. Vooral de priesters werden danig uitgeschol-
den. Langs den geheelen weg schreeuwden soldaten: Weg
met het katholicisme, alle priesters moeten dood, alle pries-
ters moeten gefusilleerd worden, etc. etc. Uit de voorbij-
trekkende troepen kwam een soldaat, nam van een van de
vrouwen een zwaar pak af en gooide dat op den schouder
van prof. Cauchi. Daar ik in hun bijzijn was, werd ik ver-
sleten voor een verkleeden priester: Jij moet ook dood, jij
met dien stroohoed op! Het volgende oogenblik kreeg ik
gl ook een groot pak boven op dienzelfden strooien hoed.
Even later op den weg naar Tervueren werden wij opge-
wacht door de dames de N. en M., die mij herkenden als
hun helper van den vorigen avond. Ik werd door de mgrs.
voorgesteld en complimenteerde hen met hun moed.
Op zij van den weg ontrolde zich een prachtig landschap.
Nu voor het eerst in al die dagen, terwijl ik met de beide
grijsaards langzaam voortsjokte, beladen en vermoeid, over
den weg die maar niet eindigen wilde, merkte ik de pracht
van al die glooiende weiden op. Prof. Cauchi, die menige
zijner historische thesen, langzaam wandelende in deze
heerlijke streek heeft uitgewerkt, raakte onder den indruk
en zoo liepen wij dan geruimen tijd blootshoofds naast
ik elkander over den weg, soms wijkende voor Duitsche
” bereden officieren, te spreken over onderwerpen, die wel
U zeer vreemd waren aan de verschrikkingen, welke wij ont-
? vluchtten. Had het christendom iets geheel nieuws gebracht,
waarvan de aanloop niet in de antieke wereld terug te
l