HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 38

JPEG (Deze pagina), 681.66 KB

TIFF (Deze pagina), 4.49 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

li

stad, en hingen de wolken den ganschen nacht tegen den
hemel te branden. Zoo kregen dan de onderwijzeressen dier
school weer moed, en een van haar, een groote forsche jonge
vrouw, bood zich aan, aan den commandant te gaan vragen,
Fl; of hij de plaats van de school niet zou willen noteeren op de
kaart, en verzekeren, dat de pl.m. 400 kinderen geen kwaad
zouden lijden. Niettegenstaande haar moed werd mijn ge-
_ leide ingeroepen. Wij trokken dus samen naar het stads-
centrum. Evenals bijna de geheele stadsbevolking had zij ter
plaatse nog niets van de verwoesting gezien. Zij voelde `
zich ,,een heele soldaat" en werd lyrisch door de ellende.
In het stadhuis vonden wij prof. S., die mij terzijde trok,
en met bleek, verschrikt gezicht mededeelde, dat 't verkeerd
liep. Ik moest direct naar huis gaan, en de kostbaarste voor-
werpen in den kelder bergen. Daar hij aan de beurt kwam,
ging ik zonder verdere inlichtingen te vragen, met de onder-
wijzeres, die zoo moedig was, en langs een kleinen omweg
door de Stationsstraat weg. Alles stond daar in volle vlam.
De soldaten op het Stadhuisplein liepen, onder 't oog van
den officier van de wacht, met stapels doozen, sigaren,
onderkleederen etc. uit de winkels naar hunne kwartieren.
Eenigen waren beschonken; de wacht lachte om hen.
Q Midden in de Stationsstraat kwam in volle vaart een troep
soldaten wild en ongeregeld aangereden. Zij hielden even ·
stil voor een in civiel gekleeden Duitscher van voornaam
en hooghartig voorkomen, die te paard orders scheen uit
jj te deelen, en vragen te stellen.
Zij liepen met vervaarlijk misbaar op ons toe en wilden
· ons voortduwen in de richting van het station. Weg, weg,
riepen ze. De stad wordt gebombardeerd. Ze zagen er zoo
dr.eigend uit, dat de onderwijzeres met een afgrijselijken gil
j; mijn arm losliet en, haar weeskinderen vergetende, met een
, ongetwijfeld ongracieuse haast op een holletje naar het
K? station snelde. Ik ging den tegenovergestelden kant uit naar
het huis van prof. S. om aan zijn verzoek te voldoen. Onder-
weg hoorde ik, dat het bombardement om 12 uur zou begin-
J nen en dat voordien de stad ontruimd moest worden. Ver-