HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 37

JPEG (Deze pagina), 561.81 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

29
li- van legendevorming. Het geval te Aerschot, en waarschijn-
=I1· lijk een ander verhaal, kristalliseerden hier uit de onrustige
E19 . verbeelding van nerveuse troepen. Het is niet onmogelijk,
911 dat het Duitsche stadsgarnizoen op de in wanorde terug-
€1' gekeerde Duitsche troepen in het duister gevuurd, evenmin
·d, dat de een of andere burger, de vermeende nadering der
bij Engelsche escompteerende, op de dooreenloopende solda-
lS· ten geschoten heeft.
€¤ Verder deel ik nog het volgende mede: Twee zeer hoog-
H'- V staande notabelen van Leuven, wier namen ik voorshands
ïtê i niet kan mededeelen, vertelden mij, dat zij, gezamenlijk uit
lg, den tuin van een hunner over den muur kijkende, gezien
lis hebben, dat 2 Duitsche soldaten, die op een terrasje stonden
¥11· achter den tuinmuur, verdekt opgesteld achter boomen, in
€¤ de daar beneden gelegen straat gedurende ongeveer twintig
lis minuten hadden staan vuren, zonder de minst mogelijke
Ha aanleiding. De eenige verklaring, die zij konden vinden
Si- voor dit gedrag, was: dat deze soldaten het wilden doen
’äS voorkomen, alsof burgers uit de huizen op de straat ge-
schoten hadden. Beneden de plaats, waar zij gestaan had-
ïêï den, vond men later 0.a. twee doodgeschoten paarden. Van
Ol- verdere bespreking hiervan en van het stellen van conclusies
il'- wensch ik mij te onthouden.
ien
sel i VI.
·on
ï€1‘ Donderdag, 27 Augustus.
Hij Toen wij 'smorgens opstonden, was alles nog rustig in
am onze stadswijk (te Leuven). Wij hadden de voldoening, dat
de er geen enkele patrouille gecirculeerd had, en van het
id€ geheele kwartier was geen huis vernield. Alleen lagen,
911, vreemd genoeg, twee doode paarden nabij de plek, vanwaar,
ien gelijk ik gisteren meedeelde, de twee soldaten geschoten
¤a‘ hadden.
ren In den Bagijnenhot bevond zich een school voor wees-
>od kinderen. De bevolking was rustiger, al waren ook gedu-
eld rende dezen nacht schoten gevallen in een andere wijk der