HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 35

JPEG (Deze pagina), 634.73 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

27
S na de vreeselijke ramp, dien hij den geheelen nacht uit de
S verte had aanschouwd, wantrouwig was geworden, was de
1 r geheele vertrouwensbasis voor het door mij begeerde ge-
; sprek ondermijnd en ik nam van den hoogen geestelijken
- i afscheid, de hoop uitsprekende, dat wij elkaar in gelukkiger
S tijden, die een wederzijdsch vertrouwen zouden kunnen wet-
1 tigen, mochten ontmoeten.
1 Tegen den middag maakte de Duitsche overheid het vol-
_, gende besluit bekend: Alle wapens moeten worden inge-
- leverd, indien ergens in een huis een vuurwapen mocht
S worden gevonden, dan zal de geheele straat aan een
S vreeselijke straf worden blootgesteld, alle deuren moeten
1 overdag en gedurende den geheelen nacht geopend blijven,
S in de benedenvertrekken moet licht branden, en de geheele
1- burgerwacht [die, gelijk overal in België, bij de komst der
S- Duitschers ontwapend was), moet zich om 2 uur in burger-
g kleeren aan het stadhuis aanmelden.
H De burgerwachten zijn als krijgsgevangenen doorgestuurd,
H » met inachtneming van de bepalingen van het internationale
S recht. Later op den middag werden bovendien nog tal van
H jonge mannen, die in hoegenaamd geen enkele betrekking
,1- stonden tot burgerwacht of politie, gevangen genomen. Een
H jonge kerel, die naast ons woonde, kwam het ons weenend
vertellen.
l, E Tegen den middag zag men een paar ruiters, Belgen of
_S Engelschen, plotseling met geweldige vaart langs de stad
H rennen en weder terugkeeren naar den kant van Mechelen.
H Kort daarop vatte een geheele compagnie Duitschers post
jg ° bij den spoorweg. Ik ging er een kijkje nemen en zag alle
1_ · manschappen in de greppels bij den spoorweg in afwach-
H ting geposteerd. Twee kanonschoten brachten den schrik
S- onder de bevolking.
H· Toen het avond werd maakten prof. S. en ik ons op om
1- te gaan controleeren, of de afgekondigde politiemaatregelen
ft wel werden gevolgd. Een gesloten huis kon worden open-
jg gerameid, geplunderd en zoodra het in brand gestoken was,
Lg, kon de geheele straat volgen. Velen hadden hun woning
Een Nederlander in geteisterd België. 3