HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 32

JPEG (Deze pagina), 664.69 KB

TIFF (Deze pagina), 4.40 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

EY
ä 24 i
een, nog eens twee en daarna weer een. Terwijl ik voort- Y
liep, keek ik nogeens achterom. De geheele toren van de
St. Pieter Collegiaal brandde nu, door den geweldigen lucht- ä
trek die door de carrillon-gaten joeg. Toen kort daarop de J
toren instortte, begonnen uit het dak daarom heen de vlam-
metjes te dwarrelen. Bij de Brusselsche poort gekomen, ;,
vernam ik, dat de inwoners inderdaad kleine groepjes
vrouwen door soldaten hadden zien voorbij leiden en niet j,
ig terugkeeren. Ik besloot bij den commandant een denunciatie
in te dienen. Terwijl ik terugliep, kwam ik troepen tegen, Jê
die, naar de officieren mecledeelden, van buiten de stad
gi kwamen. Ze schreeuwden naar de lijken: "Schweinhunde, ;
jï Schweinhunde." Op het plein voor het stadhuis vond ik den ’
majoor, door officieren omringd, staande voor het front .
van de troepen. Ik trad op hem toe en vroeg of hij mij toe- J
stond hem een vraag te doen. ,,Jawel." ,,Is u bekend, dat J
g., hedennacht een aantal vrouwen door soldaten naar buiten
de stad is gevoerd?" _ ,
,,Neen". ,,Is het, naar uw inzicht, in overeenstemmiiïg met 1
de eer van uw leger, dat weerlooze vrouwen zulk een be-
handeling van militaire zijde ondergaan?" Daarop schreeuw- F
de de commandant: pj
,,Is het dan overeenkomstig de eer van het Belgische
leger, dat men vanuit de huizen, op onze soldaten laat
schieten?" De logica van het antwoord ontging mij eeniger-
mate. ,,Commandant, ik kan mij als onderdaan van een .
§ neutralen staat niet met deze kwestie afgeven; ik heb niets-
anders willen doen, dan u met de omstandigheden in kennis
stellen, het daarbij aan u overlatende, of u daaraan gevolg
wenscht te geven." ,,Denkt u dan, dat hun geweld aange-
E2 daan is?" ,,Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, commandant/'Y
U ,,Wilt u klagen, wend u dan tot de wacht." ,,Ik wensch ook
” niet te klagen, meneer de commandant, ik wensch alleen
, te denonceeren, en ik geloof, dat ik mij daartoe tot het `
juiste adres heb gewend." ,
,,lk heb voor al zulke dingen geen tijd, maar .... met. g
, verheffing van stem .... ik dank u zeer voor uwe mede--
3
1 i