HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 31

JPEG (Deze pagina), 562.86 KB

TIFF (Deze pagina), 4.39 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

l
23
In een brandend huis op de Groenmarkt zag ik door
i manschappen vuren. Hadden zij iemand gezien, die uit den
;, vuurgloed ontsnappen wilde? Ik kwam voorbij een geopend
Z lj winkelhuis; een soldaat trok mij bij den arm en liet mij op
‘ den grond wat zien: daar lag het lijk van den eigenaar, Ik
1 ‘ vroeg: ,,hebt gij dien man doodgeschoten?" ,,Neen, maar ik
. was erbij. Wij zullen de Schweinehunden wel leeren, om op
` Duitsche soldaten te schieten".
,,Hoe weet gij, dat die man op jelui geschoten heeft?" De
` man antwoordde met een wedervraag: ,,hoe kunnen we dat
° in den donkeren nacht alles gaan 0nderzoeken'?°'
I In dit korte antwoord ligt de gansche logica van de répré-
saille tegen burgers opgesloten.
V.
Woensdag 26 Augustus: Ik wilde naar huis gaan, om de
S weigering van de P's over te brengen, toen ik uit den toren
á van de St. Pieter een vlam zag slaan. De geheele omgeving
’ van de Collegiaal St. Pieter (niet de cathedraal, zooals
men meestal leest) was door het vuur gespaard. De prach­
tige kerk was dus opzettelijk in brand gestoken. Verschrikte
menschen wenkten me naar binnen en fluisterden mij toe,
dat des nachts om 2 uur een aantal vrouwen door de sol-
daten in de richting der Brusselsche poort was gevoerd. Ik
ga haar bezoeken en hoor van de bevende oude vrouw, dat
zij en haar dochter door bij haar ingekwartierde soldaten
in de verwarring met voortdurend opgeheven armen in de
richting der Brusselsche poort waren gevoerd. Daar had
men haar zelf bevolen naar huis te gaan en de dochter
achter gehouden. Hetzelfde was geschied met getrouwde
vrouwen en jonge meisjes uit naburige straten. Hier kon
geen sprake zijn van een réprésaille-maatregel, want de
straat, waar die weduwe woonde, was geheel intact.
Ik ging toen naar de Brusselsche poort om te zien of ik
een spoor van die vrouwen kon uitvinden. Aan den kant
van een weg lagen groepen lijken, hier drie bijeen, verderop