HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 28

JPEG (Deze pagina), 669.84 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

{ Fl
. j
e .
manschappen vertrokken in de richting van Mechelen, zon- i
der een oogenblik de rust te genieten, waarvan hij zich zoo-
veel had voorgesteld.
Langzamerhand werd in de stad bekend, dat de Engelschen W
naderden en het is zeer goed mogelijk, dat de Leuvensche
bevolking daarover een zekere vreugde deed blijken, welke I
de soldaten heeft ontstemd. Tijdens het avondmaal, dus om
plus minus 8 uur, hoorden wij in de verte geweervuur. Dit
naderde. Wij hoorden de korte, droge knallen vrij nabij, en
meenden voortdurend, dat dit het teeken zou zijn van
schermutselingen tusschen de bezetting en de naderende
ik Engelsche troepen, al leek ons dit geïsoleerde schieten, als
van scherpschutters, die voor ze vuren, hun doel uitgekozen
hebben, wat vreemd. Ik had veel lust te gaan kijken, maar
plotseling kwamen Duitsche soldaten overal langs de huizen ‘
rondschreeuwen, dat niemand naar buiten mocht, op straffe
van gevangenneming en erger. Als maatregel der militaire
overheid was reeds ingevoerd, dat 's avonds na 9 uur
niemand meer op straat mocht zijn. Wij zagen dus in dezen
r rondroep geen reden voor ongerustheid, maar enkel een
spontanen maatregel tot vervroeging van het sluitingsuur.
Inmiddels zagen wij een rood schijnsel in de lucht en dach-
ten daarbij aan een klein brandje. Daar wij, in verband met
de rustige stemming van het publiek niet aan de mogelijk- ‘
ï< heid dachten van een ramp, als die, welke op dat oogenblik
reeds bezig was de stad te treffen, bleven wij volkomen
f kalm en begonnen zelfs schertsend te wedden, of wij den
li, volgenden dag de bezetting in het Duitsch, dan wel in het
Engelsch zouden hebben aan te spreken. Ik legde mij ter
ruste, en vroeg mij vooral niet te wekken, daar de surprise
den volgenden dag dan grooter zou zijn.
_ ° Woensdag, 26 Augustus. ,
Y_ 's Morgens om vier uur stond mijn gastheer al aan mijn
bed. Een deel van de stad moest waarschijnlijk in brand
E staan. Gedurende den nacht had men telkens geschoten. I
X Vluchtelingen hadden verteld, dat er lijken op de straat `