HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 27

JPEG (Deze pagina), 636.74 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

19
straat beklag doen over de ingekwartierde manschappen,
die, nadat ze eieren voor hun maal hebben gekregen en ieder
3 glazen bier, onmiddellijk vleesch eischen en van avond
j weder vleesch. Waar moeten wij het vandaan halen, vragen
ze. Wij hebben zelf in geen week vleesch gegeten. Wij zien
den Hauptmann vragend aan. Hij wenkt de menschen toe en
zegt, dat hij komen zal. Na zijn maal van conserven,
noodigt hij ons uit hem door de stad te vergezellen, lang-
zaam voortstappende tusschen ons in, roept hij alle sol-
daten uit de huizen en vraagt hun een voor een, of het
voedsel goed is, op een toon, die aan duidelijkheid niets
te wenschen overlaat. Ze antwoorden allen bevestigend. Aan
den caféhouder geeft hij instructie om aan ieder van zijn
drie gasten bij elk maal slechts twee glazen bier te geven
en als voedsel, wat hij missen kan, verdere glazen bier
. moeten worden betaald. De soldaten stonden stram, de
bewoners waren opgelucht.
's Middags ging ik een wandeling maken naar het Couvent
i des Prémontrés te Parc, een half uurtje buiten Leuven, om
; met den prelaat N. te spreken. Het is een voortreffelijk
type van een der oude rijke kloosters, die burchten gelijken,
met dubbele omwalling van hooge muren. Door twee
poorten over een breeden weg opstijgende, komt men aan
een terras met breede trappen naar den tuin, waarop de
hoofdtoegangspoort van het eigenlijke klooster zich opent.
Het is bij zessen. Prelaat N. moet terstond naar het refec-
torium en inviteert mij voor den volgenden dag. Langzaam
wandel ik terug en hoor aan de noordwestzijde van de stad
kanonvuur. Tehuis vertelt prof. S. mij, dat er iets ernstigs
op til schijnt. Reeds om drie uur was de student, die per
fiets naar Mechelen zou gaan, met razende snelheid terug-
gekeerd. Halfweg tusschen Leuven en Mechelen was hij
gestooten op een Engelsche troepenmacht, die hem met op
hem gerichte bajonetten hadden ontvangen, ondervraagd
en terug laten gaan. Ik vroeg naar den officier, wien ik
graag eenige vragen had willen stellen. Die was al voor
vijven met de grootste snelheid aan het hoofd van zijn