HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 25

JPEG (Deze pagina), 585.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

17
[ te komen van een flink portie hondenbrood, dat dan ook
K het eenige voedsel voor hem en zijn gezin uitmaakte.
V j IV.
; Dinsdag, 25 Augustus.
I De familie S. heeft 6 van de 10 kinderen vóór de komst
der Duitschers naar Gent gestuurd. De twee oudste en de »
twee jongste laten aan de moedige vrouw genoeg energie,
om in deze zware tijden aan alle pijnigende onzekerheden
weerstand te bieden en bovendien anderen van dienst te
zijn, want in tegenstelling met zoovele andere notabelen,
zijn prof. S. en zijn vrouw van meening gebleven, dat op
hen de plicht rustte, de omgeving met woord en daad bij
te staan. De afwezigheid van die zes kinderen werd natuur-
lijk door de moeder zwaar ondervonden, ook de onmoge-
lijkheid om een groet naar Gent te zenden. Nu bood tegen
den middag een student aan, om per fiets een brief naar
Mechelen te brengen, van waaruit de postverbinding met
Vlaanderen nog intact was. Het aanbod werd dankbaar aan-
vaard.
In de Schapenstraat onderhouden wij ons eenige oogen-
blikken met den kanunnik, prof. Cauchie, een der mannen
van aanzien van het geleerde België. Het is een groote,
forsche, buitengemeen beminnelijke en hoogst belangwek-
kende grijsaard met een gelaat, dat aan dat van Ampère
herinnert. Het is een man, wiens geest zich steeds aan den
zonkant van het leven ophoudt. En behaaglijk in het zon-
netje liep hij nu zijn getijdenboek te lezen. Ook hij keert
nog in ons verhaal terug.
Na het noenmaal plots een overval. Er komt een heele
compagnie vermoeide en bestofte soldaten aanzetten, de
geweren klaar om te schieten, de onderofficieren met revol-
vers in de hand. Een korporaal wijst het huis van prof. S. aan
voor inkwartiering van 26 man, met een Hauptmann. Men
kan zien, dat de arme duivels beschieting uit de huizen
vreezen; ze dringen zoo spoedig mogelijk naar binnen en