HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 24

JPEG (Deze pagina), 698.36 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB


lj
16
artikelen, zonder echter aan diezelfde gijzelaars gelegenheid
te geven om naar buiten te gaan en van hun invloed bij de
burgerij gebruik te maken. Toen mgr. Ladeuze, de rector- `
magnificus, een uur naar de mis wilde gaan, moest eerst in
TE de stad rondgezocht worden om een gijzelaar te vinden, die C
Y, zoolang zijn plaats innam. Voor hun eten moesten ze zelf ‘
f; zorgen. Het werd hun door een knaapje gebracht. Een paar
officieren, die den waarnemenden burgemeester in zijn huis
wenschten te bezoeken, namen het jongetje mede om den
weg te wijzen. Nu was de schepen Schmitz wegens den
ziektetoestand van den burgemeester tot waarnemend bur-
Fiïj gemeester benoemd. De jongen moest de officieren dus
gi naar het huis van den heer Schmitz brengen. Toen men
' daar aangekomen was en er gebeld had, vroeg men den
Q jongen, of daar dus de burgemeester woonde. ,,Neen", ant-
woordde de jongen, ,,hier woont de burgemeester niet." De
M officieren gaven toen terstond aan een peleton soldaten
, bevel om den jongen op de plaats neer te schieten. Gelukkig
had deze tegenwoordigheid van geest, zoodra hij het be-
jg kende woord fusilleeren hoorde, uit te roepen: ,,Maar hier
j woont wel de waarnemende burgemeester, de heer Schmitz."
. Dit redde zijn leven. Hoe groot moet niet de angst van deze
t officieren, die waarschijnlijk een overval in een dorpje
hadden medegemaakt, geweest zijn om hen tot zoo iets
te brengen. Overal dreigde een hinderlaag. Onder elke brug,
waar men vreedzaam over heen liep, kon dynamiet zijn
i opgehoopt, elk huis kon een kleine vesting worden.
Groote ontstemming onder de Leuvensche bevolking
1 wekte de zorgeloosheid, waarmede de Duitschers met het
T dure voedsel omsprongen. Den eersten dag was terstond
30,000 K.G. vleesch gerequireerd, en ingeleverd met dit
gevolg, dat 2 dagen later ruim 10,000 K.G. vleesch in
bedorven staat aan de slagers werd teruggegeven, zonder
eenige vergoeding. Eenige dagen na de bezetting kon dan
ook geen burger meer vleesch krijgen, en de meer gegoeden
moesten van conserven leven. Een buurman van ons, een
eenigszins gegoed werkman, was zoo gelukkig in het bezit
' (