HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 23

JPEG (Deze pagina), 635.46 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

15
de tweede 32.000 kg. brood, de derde 30.000 kg. meel. Werd
hier niet terstond aan voldaan, dan moest de stad
frs. 200,000 per dag betalen. Het schijnt dat de Leuvensche
overheid tegenover den overwinnaar niet de noodige bereid-
t willigheid heeft aan den dag gelegd, welke toch zeker
gepaard kan gaan met fierheid, gelijk het optreden van
Brussels burgemeester heeft bewezen. Daar het geld van
alle banken in veiligheid gebracht was, terstond na het
gebeurde in Hasselt, waar de Duitschers frs. 2.000.000
hadden geconfisceerd, was de geldbuit in Leuven zeer klein.
Thans eischte men onmiddellijk frs. 100.000 uit de gemeen-
tekas. Die waren er niet. De eisch werd achtereenvolgens
verminderd, tot frs. 80.000, frs. 50.000, frs. 20.000, frs. 10.000,
steeds gevolgd door een ontkennend antwoord. De com-
mandant zou zich ten slotte tevreden stellen met frs. 3000.
De gemeentelijke fiscus antwoordde op des burgemeesters
V vraag, dat er frs.3080 in kas waren. Laten wij zien, zeide
de burgemeester aan de schepen van financiën, of zij de
frs. 80 er bij nemen tegen ontvangbewijs. Er werd zoo lang
met revolvers en met bedreigingen van fusilleering op den
burgemeester gewerkt, dat deze zich te bed moest begeven.
Een schepen werd in een auto medegenomen ter bezich-
tiging van een der bruggen. Deze bleek in orde te zijn. Toen
, werd hem medegedeeld, dat hij gefusilleerd zou worden,
T zoo hij niet terstond een eed zwoer, dat alle Leuvensche
bruggen precies in denzelfden toestand waren. Hij protes-
teerde met te zeggen, dat hij de meeste dier bruggen in
geen maanden gezien had en hij weigerde dus den eed te
zweren. Na een weinig opwekkend spel met geladen revol-
` vers werd de ongelukkige man een beetje gebousculeerd en
; weder als gijzelaar opgesloten. Men voelt uit dat alles den
; doodelijken angst van de Duitschers om zich, terwijl men
t zich in veiligheid waande, en geen voorzorgsmaatregelen
. nam, aan vijandelijke daden bloot te stellen. De gijzelaars
. waren in het stadhuis opgesloten. Elk oogenblik drongen
Duitsche officieren hun zorgvuldig bewaakt vertrek binnen
en eischten groote hoeveelheden verplegings­ en verbruiks-