HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 22

JPEG (Deze pagina), 687.48 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

ti,

14
ia Duitschen officier te velde tegen den Waalschen geestelijke
pj moet hebben bezield.
gg Algemeen werd verteld, dat geestelijken van den kansel
af het volk tegen den vijand hadden opgehitst en als voor-
YF§ beeld werd telkens door officieren aangehaald, dat kardi- r
jg naal Mercier in zijn pastorale brieven daartoe zou hebben
opgewekt. Ik heb echter al deze stukken van den edelen en
verfijnden geleerde en Mechelschen aartsbisschop gelezen
en kan getuigen, dat het herderlijke omzendbrieven zijn
§ van een hoog en edel gehalte, zonder het kleinste spoor van
ophitsing. Er zijn priesters gefusilleerd, wijl men boven in
een kerktoren een mitrailleuse gevonden had. Het schijnt
Q ( echter, dat de Belgische troepen, overhaast wijkende voor
T = de overmacht, het machinegeweer in den kerktoren hadden
ï achtergelaten. Niettemin werd dan de deken en bij gebreke
; . van dien een willekeurige priester [gelijk in Aerschot, waar
de deken ontkomen was], hoofdelijk verantwoordelijk ge-
. steld voor de aanwezigheid van vuurwapens in gebouwen,
‘ die, na afkondiging van de krijgswet ter volmaakte beschik-
l king stonden uitsluitend van de militaire overheid. Ik wil
I hier nog aan toevoegen [en ik zal hiervan later nog een
l doorslaand bewijs geven], dat in de zenuwgeprikkelde ver-
T beelding van het leger elk voorval dat zich in een dorp
t kon hebben voorgedaan, onmiddellijk zich over tal van
dorpen vermenigvuldigt. Men kon geen soldaat spreken, of
i hij noemde eenige dorpen op, waar ,,de pastoor in den kerk-
toren een machinegeweer had geplaatst om op de troepen te
schieten enz. enz."
Uit den mond van notabele en geloofwaardige personen
teeken ik nog de volgende bijzonderheden op: De eerste`
ontmoeting tusschen den burgemeester van Leuven en de
commandeerende Duitsche officieren van het Duitsche
corps, dat Leuven heeft bezet, was zeer karakteristiek. De
burgemeester, min of meer ontsteld door het gezicht van
de brownings, die men op hem gericht gehouden had, zat
aan een tafel en een aantal hoofdofficieren stelde met
, kracht hunne eischen. De eerste eischte t e r s t o n d 30.000,
‘t