HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiĆ«Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 628.46 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

13
zoeken van zijn drukke rectoraatswerkzaamheden in het
buitenland, maar was in deze moeilijke tijden te Leuven
gebleven, omdat de verantwoordelijke post, dien hij be-
kleedt, na den intocht der Duitschers zijne tegen-
woordigheid, in het belang der beroemde oude instel-
ling, gewenscht maakte. Hij had ook 24 uren als
gijzelaar op het stadhuis gevangen gezeten en kon alleen
toestemming verkrijgen om de mis te gaan hooren, nadat
een andere geleerde zijn plaats als gijzelaar voor eenige
uren had ingenomen.
Opmerking verdient, dat in Leuven de pastoors de mis
konden opdragen zonder gewapend escorte. Geestelijken
van omliggende dorpen vertelden ons, dat zij zich in de
sacristie slechts hadden kunnen verkleeden en de mis
slechts hadden mogen bedienen, vergezeld door drie solda-
ten, de bajonet op het geweer.
In het gebouw van het Roode Kruis troffen wij een groot
aantal geestelijken aan, allen werkzaam aan de verpleging
der gewonden. Ik zag er den beroemden Neo-Scholasticus,
prof. Nys, Pater Janssens en een studiegenoot, prof
Noyons, evenals van ouds in klaarblijkelijken welstand.
Binnen het Roode Kruis overal de Duitsche troepen ver-
spreid. Wij vonden er, bijkans genezen, een ouden man en
een knaapje van, ik meen, 12 jaar, op wie geschoten was,
ergens ver weg, in een der dorpen. Pater J. was onophou-
delijk door officieren met revolvers bedreigd. Men scheen
niet te verwachten op andere wijze iets van de geestelijke
heeren gedaan te kunnen krijgen. Geestelijke heeren van
hoogen leeftijd waren in het bijzonder voor lichamelijken
arbeid gebezigd. Meermalen is het bijvoorbeeld voorge-
komen dat de soldaten een bejaarden geestelijke [in een
, geval, waarvoor ik insta, was hij ongeveer 65 jaar oud)
. nadat gebleken was, dat in zijn kelders geen geweren en in
L den kerktoren geen mitrailleuses verborgen waren, eenige
_ uren onophoudelijk de pomp lieten zwengelen, om hun bij
z het wasschen behulpzaam te zijn. Uit deze enkele bijzonder-
heden moge den lezer blijken, welk een wantrouwen den