HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 20

JPEG (Deze pagina), 669.67 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

J? S A L S S ­_HSf

l
§« 12
,5 het vloeien te brengen. Met hun passen reden nu deze twee
ij, heeren van 's ochtends vier tot 'savonds 6 uur door alle
omliggende dorpen en zagen zoo tevens alle overblijfsels en
bewijsstukken van de oorlogsmaatregelen van de doorge-
trokken Duitsche regimenten.
nl 's Avonds kwam mijn gastheer doodelijk vermoeid terug.
`j Hij had den indruk dat de intimidatie van de plattelands-
Q bevolking volmaakt bereikt was. Kwam men in het kleine
melkkarretje langs achterwegen voortsluipende gezinnen
é tegen, dan werden terstond door allen tot de kleine kinder-
ll kens toe de armen opgeheven. Er waren geen vrienden
meer, alles wat zich hier met een klaarblijkelijk gevoel van
veiligheid voortbewoog kon niet inwoner, maar moest vijand
; zijn. Prof. S. schreeuwde hen dan toe: ,,Om Godswil, doe
dat niet, handen neer, menschen." Het deed pijn aan 't hart,
l dit te hooren.
; Prof. S. bood mij gastvrijheid aan voor de volgende
{ dagen. Wij zouden dan zien voldoende machtiging te ver-
E krijgen om met ons drieën de melkinrichting op gang te
j brengen. Onder de visioenen, die prof. S. meebracht, werkt
i het sterkste in mij na, dat van een ouden man van 70 jaar
met zijn kleine krukje nog in de hand geklemd, een bajonet-
steek in de borst en met verbrand onderlijf. Het was een
l kleine burger, die in den omtrek in een reuk van heiligheid
stond. Hij had zijn laatste lichamelijke krachten aan bede-
vaarten gegeven en de laatste vlammen van zijn geestelijk
leven waren in onophoudelijk gebed uitgegloeid.
Dinsdag, 25 Augustus. Wij gaan vroeg op weg, om onze
passen in orde te doen brengen. Wij bezoeken den rector
magnificus der Leuvensche universiteit, mgr. Ladeuze, huis-
prelaat van Z. H., een zeer vriendelijke en energieke per-
soonlijkheid, die voor eenige jaren een bekenden opstand
van de Leuvensche studenten tegen de maatregelen van
den vice-rector om de goede zeden ook in het particuliere
studentenleven te handhaven, met groote beslistheid had
onderdrukt. Hij had grooten lust gehad om verpoozing te