HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 19

JPEG (Deze pagina), 627.28 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

11
E onder een neef van den kardinaal Mercier. Ze zijn verschrikt
- door den vijandelijken toon, die de Duitsche soldaten tegen
5 hen aanslaan. Ze worden op straat beleedigend nageroepen,
F en de voorbijgaande soldaten zingen hun luidkeels liedjes in
S het gezicht. Dit wordt bevestigd door pastoor v. U., die
­ zelfs zeer groote moeite heeft ondervonden om te ontgaan
aan het verbod, zich na acht uur 'savonds op straat te
j , mogen bevinden. Twee dagen lang heeft de overheid hem de
1 nachtpermissie onthouden, terwijl hij toch voor het Roode
1 Kruis werkzaam was bij Duitsche gewonden en een paar
· ' maal 'snachts geroepen was bij twee Katholieke soldaten,
l die om geestelijken bijstand hadden gevraagd.
1 Eerst laat in den nacht geleidt de aardige gastvrije man
2 mij naar mijn slaapvertrek.
1 Ill.
1
; Maandag, 25 Augustus, dus daags voor den aanvang van
1 Leuven's verwoesting.
­ De morgen gaat voorbij met een ampel bezoek aan Leu-
­ ven°s kunstschatten. Daarna begeef ik mij naar prof. S., een
· bekend en geestdriftig Flamingant. Mevrouw ontvangt mij
1 in het fraaie, geheel gerestaureerde 17de­eeuwsche woon-
: huis in de Schapenstraat tegenover het Bagijnhof. Prof. S.
7 was uit als tolk met een groot melkhandelaar, wien door
de Duitschers een aanmerkelijk aantal paarden ontnomen
, was, wiens stallen overal waren verwoest en die nu met
­ machtiging van den commandant de omstreken doorkruiste
. om te redden, wat nog te redden viel. Een der eigenaardig-
: heden in deze tweede phase van den oorlog is immers tel-
1 kens geweest, dat men blind en roekeloos weg door de
1 losgelaten soldaten fabrieken liet uitbranden, de inwoners
1 onder bedreiging verjagen en daarna de steden uit, die
­ tengevolge dezer vernielingen gevaar liepen van geregelden
2 toevoer_ van voedsel verstoken te worden, alle moeite deed,
of althans stappen der inwoners begunstigde, om den stroom
­ van proviandeering uit het land naar de stad weder aan
Een Nederlander in geteisterd België. 2