HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 17

JPEG (Deze pagina), 662.32 KB

TIFF (Deze pagina), 4.47 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

j 9
notabele gijzelaars. Eveneens heerscht een buitengewone
geprikkelde stemming bij sommigen over het ook door de
militaire overheid geconstateerde beleedigen van vrouwen.
” Ik maak hierbij de opmerking dat mij uit verschillende ge-
sprekken ter plaatse in de dorpen en met dorpsnotabelen in
Leuven gevoerd, de waarschijnlijkheid gebleken is, dat vaak
een inderdaad door een burger doodgeschoten Duitsch mili-
tair daarmede de straf onderging voor de verregaande
beleediging van een jonge vrouw. Voor de Duitsche militaire
_ overheid begon dan de kwestie met het schot. Daar voor
U onderzoek vaak geen tijd kon worden gevonden, werd
meestal het heele dorp voor deze gewelddaad gestraft. Mais
; il faut commencer par le commencement. En het is vol-
· komen begrijpelijk, dat de vader, al is hij nog zoo voor-
zichtig gestemd, de mishandeling zijner dochter door den
j wegen.s de abnormale omstandigheden, de vermoeienissen
{ en het machtsgevoel sexueel sterk overprikkelden soldaat,
bloedig wreekt. Zoo wordt de verbranding van Lienden en
van andere dorpen met groote waarschijnlijkheid verklaard.
, Het gerucht loopt, dat de zoon van den burgemeester van
Aerschot een al te grove vriendelijkheid jegens zijn zuster
H heeft gewroken, maar voor deze laatste getuigenis heb ik
. geen geloofwaardigen zegsman gevonden.
H In Leuven hadden twee dergelijke geconstateerde gevallen
plaats gevonden; twee soldaten waren voor den krijgsraad
~ gebracht en gefusilleerd. Die feiten hadden in de buiten-
wijken plaats gevonden. Het scheen mij echter toe, dat de
stadbewoner grooter voorzichtigheid en verantwoordelijk-
heidsgevoel toonde, dan de Waalsche landman. Op een bank
voor een der huizen zag ik 'savonds Duitsche soldaten
gemoedelijk keuvelen met de meisjes in het bijzijn van de
eveneens gerustgestelde ouders. Op het marktplein zie ik
een soldaat, die een meisje onder de kin streelt. Kort
daarna wordt ze naar binnen geroepen en komt niet meer
terug. Ik ga in het café Sody zitten in de Brusselsche straat.
Met twee dochters bedient de waard de gasten. Ik bewonder
de uiterst correcte wijze, waarop zij zich van hun taak