HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 16

JPEG (Deze pagina), 666.70 KB

TIFF (Deze pagina), 4.47 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

1
in
il 8
vertrek en dat van de bejaarde huishoudster aan de ten
ï ` doode vermoeide troepen aan en gaf den officier in wien hij
V voor dien eenen dag slechts den medemensch wilde zien ^
_‘ ten volle zijn hospitalité de coeur. Daarentegen werd dik-
wijls voor het slaapvertrek van een Waalsch pastoor
` 'snachts de schildwacht gezet.
j De maatregelen door Duitsche subalterne officieren tegen
f Waalsche Roomsch Katholieke priesters genomen, vindt in
i dit inzicht, voor welker juistheid ik natuurlijk niet kan in-
staan, zijne verklaring. In ons verhaal zal dit later nog "
ruimschoots uitkomen. Een mijner zegslieden was Ober-
j leutnant L., een fijn beschaafd jurist en naar het mij toe- ·
‘ scheen een goed opmerker. i
In mijn vorigen brief heb ik als motief om naar Leuven
S terug te keeren, inplaats van door te gaan naar Diest en "
j Tongeren opgegeven, dat ik bevreesd was, niet mij aan j
j kleine interessante moeilijkheden bloot te stellen, maar _
j gedwongen te worden in de richting van Duitschland te
I worden doorgestuurd, wat voor mij hoogst onaangenaam E
j zou zijn geweest. Ik zag n.l. alle gezinnen, die in Aerschot
terugkeerden, gesplitst; de vrouwen teruggehouden en de
[ mannen in de richting der Duitsche grens doorgestuurd.
's Morgens vertrok o. a. een groep van 25 's vorigen daags L
I argeloos teruggekeerde mannen met een vijftigtal Belgische
krijgsgevangenen onder escorte naar Duitschland. in
Wat misschien nog het wreedst aandeed was, dat meisjes,
in de omstreken van Aerschot woonachtig in de uitgeplun-
derde huizen kwamen zien, of er iets van hun gading was
overgebleven, ik zag ze o. a. met groote pakken suiker en
andere artikelen naar hun woning terugkeeren.
Zondag, 23 Augustus, 'smiddags om drie uur keer ik
langs het kanaal naar Leuven terug. De stad is rustig. Voor
het beroemde stadhuis, een ivoren reliquiënkastje, als in
marmer vergroot, staat kalm de grijze wacht. Er is geen
spoor van onrust. Fluisterend gaan door de bevolking ver-
halen rond omtrent een buitengewone ruwe behandeling van