HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 14

JPEG (Deze pagina), 632.46 KB

TIFF (Deze pagina), 4.46 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

T 6
i ik kunnen vertellen?" Toen hij niet antwoordde, herhaalde ‘
Q ik mijn vraag. Hij werd plots boos en riep: ,,Hier hebben
I wij te spreken en niet gij.°' Na een korte poos te hebben .
_ nagedacht, liet hij mij gaan. 's Middags kwam ik zonder
ongevallen te Leuven aan.
3 H.
In mijn brief van gisteravond heb ik een omstandigheid _
vergeten, die voor de waardeering der gebeurtenissen in `
I Aerschot mij toeschijnt van groot belang te zijn. Ik heb ver-
; haald hoe ik in het stadhuis in het vertrek der secretarie
‘ den nacht heb doorgebracht op het stroo, met een Duitschen
schildwacht op een langen leuningstoel voor de deur. Toen
. ik °s morgens wakker werd, zag ik voor het eerst den ‘
toestand in het gebouw. Tusschen de verspreide paperassen ,
vond ik o. a. een klein stapeltje gedrukte aanplakbiljetten, W
{ waarin de burgemeester van Aerschot der bevolking kond ,
[ gaf, dat zij zich van elke vijandelijkheid jegens de Duitsche Y
Q troepen had te onthouden, daar zij anders het heele dorp V
j aan de schrikkelijkste wraakneming zou blootstellen. Het
j was onderteekend door den burgemeester, met vermelding j
T van zijn functie. Ik acht het dus onwaarschijnlijk, dat hij, ,
na zulk een affiche te hebben doen verspreiden onder zijne
gemeentenaren, die toch evenals hij onder den indruk I
moeten hebben verkeerd van de verwoestingen en fusillades
in alle dorpen, van de Duitsche grens tot aan Aerschot toe,
zelf een moordaanslag op den Duitschen commandant zou ;
hebben aangemoedigd. Indien werkelijk zijn veertienjarige
zoon den commandant-overste verraderlijk vermoord heeft, T
dan moet het wel gebeurd zijn buiten medeweten van den
burgemeester, van wien trouwens niet te verwachten is, dat ,
hij een zoodanige opdracht aan een knaap zou hebben ge- '
geven. De toedracht omtrent de eerste fusillade in Aerschot
vernam ik te Leuven van een gemeente­ambtenaar­X .... 1), “
l_l___· l
1) De naam wordt om begrijpelijke redenen door mij verzwegen.
l