HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 12

JPEG (Deze pagina), 685.16 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

[ [
I 4 [
_ zijn. Eindelijk komen wij tusschen heele reeksen uitge-
i brande gehuchten in Aerschot aan. Bij een post, opgesteld I
ï bij het begin van het dorp, heeft zich al een geheele groep '
` terugkeerende vluchtelingen verzameld. Op mijn mededee­ j
[ ling, dat ik Nederlandsch onderdaan ben, krijg ik terstond [
een stoel en moet een heel gesprek aanhooren over de ;
domheid van de Belgen, die inplaats van geld te verdienen, [
g na de Duitschers te hebben doorgelaten, nu ontzaglijke [
[ schade lijden. Als ik weiger mij erover uit te laten, wordt
de interpellant, die mij polsen wilde, door zijn kameraden ,
tot de orde geroepen. Zoodra de Hauptmann komt, vraag I
[ ik om een Passierschein, die mij zonder eenige moeilijkheid
[ en in vriendelijke bewoordingen wordt toegestaan. Ik loop
het dorp in en maak een praatje met de enkele bewoners,
2 die men hier en daar ziet. [
I Plotseling hoor ik een heftig geween achter mij. Vrouwen
; _ en kinderen tusschen 4 soldaten in naderen. De soldaat, `
[ wien ik vraag om de reden van die droefheid, zegt mij, dat
het gezinnen zijn, uitgeweken voor den aanvang van de
[ ramp, die hun heele have verbrand en vernield terug vinden.
[ Op mijn vraag, waar de vrouwen heengaan, wordt geant-
[ woord, dat zij hedennacht in de kerk slapen moeten. Ik ga [
[ daarop eerst naar de Groote Markt, waar de notabelste «
huizen verbrand zijn en hoor daar van burgers, dat door
den 14-jarigen zoon van den burgemeester de commandant 1
van de binnentrekkende troepen in zijn slaapkamer gedood
was, waarop tot straf terstond 29 burgers, waaronder bur- I
gemeester en priester, zijn gefusilleerd. Als ik naar de [
kerk ga en aanklop, om den weg te weten te komen, komen [
uit de opengestoken huizen verschrikte vrouwen kijken. De
mannen zijn namelijk allen uit de stad gejaagd en het is ,
aan vrouwen verboden, naar buiten te gaan. Het is inmid­ à
dels avond geworden. Ik stap de kerk binnen en word ­
onmiddellijk in arrest genomen door de wacht. Ik volg
dan hier de taktiek, die ik later verder zal volgen, spreek [
namelijk de manschappen meer of minder barsch toe en
eisch bij den luitenant te worden gebracht. Wij onder- [
1
«
[
l
[