HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 11

JPEG (Deze pagina), 636.96 KB

TIFF (Deze pagina), 4.44 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

3
j den pastoor toestemming verzocht, om met hem mede te
gaan.
i Hij bleek de eenige katholiek te zijn in zijne compagnie;
Q men weet trouwens, dat de naar België gezonden regimen-
; ten bijna uitsluitend uit Protestanten bestaan. In het vervolg
ï van mijn verhaal zal deze omstandigheid van beteekenis
I blijven. Onze sergeant­majoor was door denzelfden geest
j bezield, die de meest gestudeerde (reserve] officieren, die
ik tijdens mijn tocht heb gesproken, kenmerkte jegens de
,,gruwelen" in de dorpen van Visé tot Leuven. ,,Het is
schande", gaven zij toe, ,,maar het kon helaas niet anders".
i Het trof pastoor v. U. en mij, dat ook deze eenvoudige man
E tot die houding geraakt was. Hij was blij als een kind, dat
hij zijn hart kon uitstorten. Toen onze gastheer erop wees,
| dat hij in dezen krijg optrok tegen zijn broeders in het
ï geloof, en dat zijn kameraden katholieke geestelijken had-
j den mishandeld en gefusileerd, werd hij oprecht bedroefd.
5 Maar hij verklaarde, dat de discipline allen, van welke
meening zij ook mogen zijn, samenhoudt.
. Pastoor v. U. deelde mij zijn vrees mede, dat zich een
l geweldige haat tegen de Duitschers zou verzamelen, als zij
voortgingen, vrouwen te mishandelen. ln het Ziekenhuis
bezocht hij dagelijks een 16-jarig meisje, door twee soldaten
, beleedigd en met bajonetsteken in den buik gewond. Ik
I vernam later, dat de militaire overheid den misdadiger had
; doen fusilleeren.
j Den 22en vertrok ik naar Aerschot en haalde onophou-
l delijk vluchtelingen in, die nu naar het dorp terugkeerden,
j en passeerde groote troepenmassa's, die, door de bevolking
onderdanig begroet, zich verbaasden, dat een voorbijganger
1 zoo weinig acht op hen sloeg. Als ik mij even langs den weg
neerzet, komt een halve compagnie om mij heen zitten met _
I bedreiging. Maar als ik zoo weinig notitie van hen neem,
alsof het spoken waren, dan staan zij kalm op en zetten
hun tocht voort. Op weg word ik herhaaldelijk door de
troepen gewaarschuwd, dat ik mij aan een verdwaalden
kogel blootstel en dat de uitgezette posten overal nerveus
(
I