HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 859.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

._ 6 -
Vroeger bevo11d de Maas zich in bevaarbaren staat. 1)
I11 de11 drogen zomer van het jaar 1842, was de waterspiegel
nog 22 duim boven A. P., zoodat voldoende water aanwezig was
voor een geregelde scheepvaart, terwijl, voor zoover 1nij bekend R,
is, vóór 1849 geen klachten voorkomen.
Dit jaar echter begint de Iijdensgeschiedenis.
Wat was de oorzaak? 5
Bij de wette11:
van 23 Maart 1847, betrekking hebbende op de ontginning van
woeste gronden
van 27 April 1849, betrekkelijk de irrigatiën (Stbl. 1848, n. 19, n. 66)
van een Kon. besluit va11 13 Mei 1854 (Moniteur Belge van 17
Mei 1854 n°. 157) betrekkelijk de irrigatiën der Kempen _
van 20juni 1855 betrekkelijk de irrigatiën (Stbl. 1855 n°. 43, no. 83),
verbond zich de Belgische regeering, aan de ondernemers der
ontginningen in de heidevlakten der Kempen, het noodige water
te leveren, en bekrachtigde zij door notarieële overeenkomsten,
11ader den verkoop van hetgeen België alleen, niet toekwam en
o11s bepaaldelijk werd ontnomen. 2) ~
België matigde zich aldus het recht aan om zijne 10.000 H.A.
woeste gronden in de Kempen door bevloeiingen vruchtbaar te
111ElI{€11, met het water va11 de Maas.
De hoeveelheid water was buitengewoon groot en beliep vol-
gens peiling in juli 1858 in 10 uur tijds 500.000 M3, eene hoe-
veelheid destijds geschat op 2,s van het Maaswater. 3) j
Uit een request in het jaar 1859 verzo11den door »l’Association
1) Uit eene zeer gedocumenteerde studie van den Z. E. Heer]. L. Meuleners,
in de ··P11blications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché
de Limbourg, Tome XXIII, pag. 89-160, tot opschrift hebbende: :>De Scheep~
vaart in het tegenwoordig Hertogdom Liinburg, tijdens de beroerten in de `
16e en 17e eeuw<·, blijkt, l1oe bloeiend destijds die tak van Limburgsche nijve1‘­ jj
heid was, en tevens dat de Maas toen eene bij uitstek bevaarbare rivier was. ­
Tusschen Dordrecht en Luik voeren onafgebroken groote schepen, >>hoogmas-
ters en hoog aarsen , die van uit Holland zout, raapzaad, olie, boter, kaas, r .
reuzel, haring en stokvisch, van uit Luik graniet, marmer, Naamschen steen,
steenkolen, hop, ijzer en hout vervoerden. Zelfs wordt vermeld, dat in 1587 Q
te Venlo een schip bemand met veertig koppen, werd uitgerust, bestemd om ,’
t tusschen Venlo en Grave te kruisen ter bescherming van de handelsvaartuigen
tegen de Staatschen. _
jan Coninx, een Maasschipper van Elslo, had zich groote r1jkd01nmen met
zijn bedrijf verschaft. Hij hield in 1604, bij het huwelijk zijner dochter, te Dor-
· drecht bruiloft op zijn schip, die volgens de opgesomde bijzonderheden een
j ware Gargantua maaltijd moet zijn geweest.
2) De Maas, de Zuid-‘(/illemsvaart en de Vateraftappingen in België door
` Petrus Rcgout, Lid der le Kamer; bij Blommendaal ’s Hage 1859.
, 3) Les Prises d’Eau de la NICIISC par X. Liége de Thier etLovi11fosse 1861.
l