HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 6

JPEG (Deze pagina), 661.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

E
4
Mijne Heeren!
De geschiedenis van de Maaskwestie is lang en de tijd om die
geschiedenis hier thans te behandelen is kort.
Ofschoon ik de Maaskwestie, die niet alleen is een belang van
Maastricht en van Limburg, doch ook een mztiorzaal belang,
gaarne in den breede zou behandelen, zal dit mijn overzicht
moeten beknopt en noodzakelijk onvolledig zijn.
-·« Q Ik druk daarbij de gegronde verwachting uit, dat de zich meer
en meer ontwikkelende belangstelling in de bevaarbaarmaking der
; Maas er van zelf zal toe leiden, dat weldra de zoo gewichtige
lijdensgeschiedenis van de Maaskwestie uitvoerig zal behandeld
worden.
Dan zal ieder rechtgeaard Nederlander met verbazing kennis
nemen van het feit, dat vroeger door verschillende Nederlandsche
Regeeringen een nationaal belang, op ongeloofelijke en onverant-
woordelijke wijze is verwaarloosd geworden.
Mijn betoog heeft uitsluitend en alleen ten doel de geschie-
denis der Maaskwestie in hoofdtrekken opnieuw onder het oog
. van het publiek te brengen en ik stel er prijs op te verklaren,
i dat het verre van mij is, verwijten te doen om deszelfs wil; de
bedoeling is niet te recrimineeren of na te pleiten, ik heb het
oog gericht op de toekomst en wil trachten in bescheidenheid
. eenig water aan te dragen om de Maas bevaarbaar te maken, in
ä de vaste overtuiging, dat indien wij allen willen meehelpen, wij
geen water naar zee zullen dragen.
In het voorbijgaan, herinner ik aan den toestand waarin Neder-
land en speciaal Limburg en Maastricht verkeerden, gedurende de
jaren 1830 tot 39, (toen door generaal Dmners eenige water-
werken aan de Maas werden uitgevoerd met het oog op strate-
gische belangen.)