HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 2

JPEG (Deze pagina), 697.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

l¤ ­ r
ri

ïi

al
Hierbij voldoe ik aan het vereerend verzoek van het bestuur
der Maasvereeniging te Maastricht, om mijne rede, gehouden in
de volksvergadering op Palmzondag 12 dezer, at te staan, teneinde
haar in brochurevorm uit te geven.
1 lk stel er prijs op nogmaals te verklaren dat het alleen mijne
` bedoeling was, (hetgeen met het oog op den beperkten tijd tot
voorbereiding niet anders kon) een beknopt overzicht te geven
van de lijdensgeschiedenis der Maaskwestie vanaf haar begin tot
y op heden; gaarne laat ik aan anderen over »/zisiorise/L eompleel<«
Z daarover te schrijven. Bij die gelegenheid zal zeer zeker recht
. gedaan worden aan de mannen die voor onze belangen hebben
F gestreden en, naar ik hoop, zullen dan ook anderen, die hun
plicht niet deden, aan het oordeel van het nageslacht overgele-
verd worden. .
De geschiedschrijver zal tevens wel het antwoord weten te
geven op de tweevoudige vraag:
` »Hoe is het mogelyk dat achtereenvolgende landsregeeringwz,
_ landsbelangen zóó konden verwaarloozen; wat was hiervan de
h reden en waar was de Deas, ex mac/1inaP_
Hoe is het mogelyk dat Thorbecke, die het zoo goed wist en
, zoo lang zoo goed meende, vooral met Maastric/zf, hoe is het
I rnogelyk dat zgn naam onder het Zrac/aat van 1863 staat, om/er
` , den naam van Van der Maesen, een Maastric/zfenaar?
Volledigheidshalve geef ik hier, met een enkel woord, weer, hoe
de huidige beweging der Maasvereenigingen ontstond en krach-
K tig opbloeit.
In de »Limburgsche Brieven<< van Fidelis in »De Voor/zoede«
" werd dato 18 jan. het eerste de idee opgeworpen en later uitvoe-
rig toegelicht, Maasvereenigingen op te richten en die tot een
algemeenen bond samen te binden.
De Kamer van Koophandel te Maastricht wees in hare missieve
van 10 Maart ll. aan de Zusterkamers in Limburg, op dit ontwor-