HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 792.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

`
­­ 14 ­­ lt
1
De bevaarbaarmaking wordt duidelijker een Nederlandsch be- tï
lang.‘) De Nederlandsch­Belgische Commissie wordt ingesteld en
in 1905 haar ledental vergroot en hare bevoegdheid uitgebreid. j
L De heer Hoofd-Ingenieur KEURENAAR adviseert; bepleit het groote "·
belang der bevaarbaarmaking en schrijft aan den voet van zijn 1
rapport, wanneer hij het oog laat gaan langs de lange cijferrijen:
>>Srzlns pnblicn, snprenzn lex este. j
ln 1905 verklaart zich ook de Directie der Staatsmijnen voor
de bevaarbaarmaking. ,,
Het belang van het Zuiden is nu eindelijk ook een boven- _ 1 j
Moerdijksch geworden en andermaalstraalt eenige hoop ons tegen
aan den verren horizont.
Het bittere woord van PETRUS REGOUT, wiens borstbeeld deze _
zaal versiert, gaat bewaarheid worden: »lndien niet wij, dan L
»zullen toch onze kinderen of kleinkinderen de Maas bevaar-
>>baar zien.<<
=x= gg >x=
Wanneer wij dit lange proces der Maaskwestie in de historie
nagaan, stuiten wij op de telkens terugkeerende onverklaarbare
werkeloosheid der Nederlandsche Regeering, niettegenstaande j
herhaaldelijk krachtig aangetoond werd, wat ons recht was. ä.
Limburg, ofschoon het veel meer had mogen doen, heeft niet i
stil gezeten en is er een verwijt te doen, dan doe men het ver- j
wijt aan degenen, die de verantwoordelijkheid droegen en niet ·
in het algemeen aan Limburg. ,
Toch moeten wij het nu hooren, dat wij, Limburgers, de
eigen schuld zouden zijn van ons eigen ongeluk. · .
In den »Li1nbnrger K0erier<< van 5 Maart werd dit n.og in een
ingezonden stuk vragenderwijze gedaan en geïnsinueerd, dat wij
niets gedaan hebben. `L
Wat durft men zeggen? Niets gedaan! .
Wä deden wat wij konden, doch het is de Regeering die _
gedurende meer dan een halve eeuw niets voor ons deed in .
deze kwestie. _ .j.
En dan! Wij Limburgers die gedurende dien lan_gen tijd jj
nimmer meer den prikkel van den voorspoed hebben gekend,
en altijd maar onze belangen botweg miskend ziende, zonder
hoop voortgingen op den langen weg ..... is het te verwonde­
1) Kölner Tageblatt 19 Sept. 1906. >>Holland und die Belgischen'Kanäle.<<

j.
ä