HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 704.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

t,. jg -..
op haar deinenden rug de scheepvaart voortbeweegt cn tegelij-
kertijd aan beide oevers vruchtbaarheid en welvaart brengt.
Q, Het vergeten Limburg draagt in stilte den last der belastingen;
laatdunkend worden wij achtergesteld; langzamerhand wordt
ons het eene na het andere ontnomen en wij uiten na 1863
slechts at en toe eene stille verzuchting
intusschen zien wij dat van onze opvolgende Kamerleden
l' sommigen niets doen, anderen herhaaldelijk de Maaskwestie in het
parlement behandelen.!) Het Kamerlid, de heer Ruvs DE BEEREN-
BROUCK, thans Commissaris der Koningin, verkreeg in 1883,
dat het amendement der Commissie van Rapporteurs bij Water-
staat, om de uitgaven te schrappen tot verbetering der Maas,
niet werd aangenomen.
Enkelen maken er een >>Carthago delenda<< van met het onbe-
duidende resultaat, dat eenige kleineverbeteringen worden aan-
gebracht.
Sedert 1898 komt wat meer belangstelling. De Kamers van
Koophandel, de Gemeenteraden, zelfs de Provinciale Staten van
Limburg zenden in 1901 een request en in dit jaar meldt de
Hooidingenieur van het 7de district dat met de samenstelling van
_ een rapport begonnen is; in 1904 kregen wij eene kostenraming!
Doch dat ging menig Limburger voorbij!
Er lekt van de kostenraming iets uit.
De bevaarbaarmaking komt!
Maastricht krijgt een vlucht- en loshaven.
Neen, niet Maastricht, Limmel zal het zijn en toen Maastricht
weer wèl en intusschen hoopten en verlangden wij gelijk de
joden naar de vleeschpotten van Egypte.
Onze verdienstelijke afgevaardigden zijn intusschen in de weer
» om te doen wat mogelijk is. 2)
De Minister van Waterstaat treedt in correspondentie met de
Directie der Staatsmijnen.
1) Zie Kamerverslagen: behandeling der Maas door wijlen den heer jos.
Brouwers, lid der 1e Kamer.
uu 2) De volgende requesten werden, voor zoover mij bekend is, de laatste
jaren verzonden:
24 Nov. 1889 Kamer van Koophandel van Venlo.
29 Oct. 1890 i . > r op audientie in Den Haag.
17 Dec. 1900 »/ ;> t » Tegelen. 1
12 Mrt. 1901 lr i J r Maastricht.
2 Aug. 1901 Gedeputeerde Staten van Limburg.
29 Mei 1901 Gemeenteraad Wessem.
11 juni 1901 .. Roermond
11 1901 Ver. tot bevordering van Handel en Nijverheid te Roermond
(zie hare brochure.)