HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 701.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

.. jg L
werd, wij zouden besluiten tot terugroeping van onzen gezant
en sluiting der Schelde. De betaling volgde onmiddellijk.
>i= S:
De Enquete-Commissie waarop de hoop was gevestigd conclu-
deert in 1860 fol opzzimïv ozzdcr/zmzdelezz met België.
Thans is de Regeering aan den arbeid; het licht der hope
begint voor het donkere Zuiden te schijnen. Q
Om van 1861 niet te spreken, kregen wij in 1863, Mijne
Heeren, de apotheose.
Het /l/Iaasfmctaat zon gesloten worden.
Alles komt in ordel
Onze rechten worden erkend!
De bevaarbare Maas zal Limburg doen herleven en Nederland
nieuwe welvaart brengen.
jawel!
Aan den kant der Belgen stonden mannen als: ROGER, FRERE
ORBAN, DE VRLERE en LAMBERMGNT. Wij hadden aan onzen
kant de heer VAN DER Maesen DE SOMBREFF, Minister van
Buitenlandsche Zaken.
Wat gebeurde?
Met eene kleine meerderheid ­ 36 tegen 30 stemmen -­ ·
schonk de 2e Kamer van Nederland hare goedkeuring aan dit
Tractaat, waardoor aan onze Zuidelijke buren tegen eene geringe
geldelijke opoffering, groote voordeelen werden toegestaan. l)
Wij kregen niets; onze verwachtingen werden bedrogen; de
Maas was opgeofferd, een Nederlandsch belang was verloren,
Limburg’s natuurlijke verkeersweg prijs gegeven en de Limbur-
gers, die toen helaas iijdelijk toezagen, werden voor muitelin-
gen gescholden.
Na het tractaat werd nog meer water uit de Maas getapt dan "
te voren, doch nu tvcfiigf 2)
De lijdensweg moet voortgezet worden en thans zonder hoop.
i De Maas die zoo noode de lachende velden van Limburg
i verlaat, wordt, gelijk in den Gemeenteraad van Maastricht onlangs «.­
` gezegd is, in den zomer tot eene goot verlaagd, in den winter
is zij een onbruikbare stroom, in stede van te zijn de rivier, die
t 1) Zie Eene Parlementaire Geschiedenis van Van Welderen Rengers en
[ ..La Revue des Deux Mondes van dat jaar.
j 2) De Maas is niet verzand en deskundigen houden vol dat het Tractaat
j ons geen nadeel heeft gedaanl?