HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 777.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

_ - ll -
Hier Mijne Heeren is eene tienjarige periode afgesloten. Een
periode die ons bracht na 10 jaar lijden en strijden als eenig
resultaat: eene Enquête. 1)
F e lntusschen hadden de energieke Belgen zorg gedragen voor
, de belangen hunner landzaten.
“ Met hunne Kempen hadden zij hun zin; met het kanaal Luik-
at Antwerpen hadden zij zich een flinken waterweg en een afvoer
van Maaswater verschaft.
Bewonderswaardig is het, hoe hun genie, hunne volharding en
hunne millioenen worden aangewend in het belang van alle Belgen.
Wat deed de Nederlandsche Regeering voor de Nederlandsche
belangen? Niets!
jawel toch, zy dclibereerde.
Treurig was het, Nederlandsche raadslieden der Kroon daarbij
te zien optreden als verdedigers van België en ons ongeluk te
zien bestendigen.
Na 10 jaren hebben geduld, lankmoedigheid, lijdzaamheid en
flauwhartigheid, wellicht gepaard aan gebrek aan zaakkennis, ons
niet alleen geen pas verder gebracht, maar daarenboven het kwaad
van dag tot dag erger gemaakt; VAN ZUIJLEN v. NUEVELT, een-
' maal Minister van Buitenlandsche zaken kon naar waarheid ge-
tuigen:2) »dat hij met leedwezen deze vreesachtigheid en deze
. bedeesdheid ziet van de Regeering tegenover België; kleine
Staten, zoo zegt hij, moeten bukken voor den wil van grootere,
want billijkheid en goed recht hebben op internationaal gebied
weinig te beteekenen. Maar hier zijn de partijen gelijk; wij
wegen tegen België wel op en ik zie dus geen reden om aan
België meer op te offeren dan hetgeen door billijkheid voorge-
al schreven en door ons belang gevorderd wordt«.
·l Toen vroeger, zoo ging hij voort, België de remisen voor ren-
_ tebetaling niet aanzuiverde, deden wij eenvoudig aan de Belgische
regeering weten, dat indien voortaan niet op den dag betaald
" 1) De Enquête liep over de volgende vragen:
1. Wordt door de werken, in de laatste jaren van wege het Belgische Gon-
vernement aan de rivier de Maas en aan de Zuid­Willen1svaart ondernomen,
- en strekkende tot afvoer van water uit die rivier om nieuwe kanalen te voeden
en gronden vruchtbaar te maken in België? nadeel toegebracht aan het Konink­ .
rijk der Nederlanden? .
2. Zoo ja, welke en hoe groot zijn die nadeelen, voornamelijk ten aanzien j
van de bevaarbaarheid der Maas ? en
3. Welke zijn de middelen tot herstel?
2) Beraadslagingen Tweede Kamer bij het ontwerp tractaat inet België.