HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 769.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

_ g _
­ de Belgische Regeering op onze laatste nota niet had geantwoord
en onze Commissie eerst zelfstandig haar onderzoek moest
. . reed maken.
ä ln zijn uitvoerige rede gaf hij harde noten te kraken; hij zeide
o. a. dat de handelingen van den Heer Creveas van Enoeoeesr,
onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, meer die waren van
een advocaat der Belgische belangen, dan die van een Neder-
landsch Minister. »
De treurige gevolgen van de handelingen der Belgen deden
eene nieuwe beweging geboren worden, zich nitend in nieuwe
requesten en klachten van Maastricht, Venlo, Roermond, Grave,
. Well, Maasbree, Ravenstein, Gennep, Mook, Dordrecht en Rot-
terdam.
Ook de Pers liet zich niet onbetuigd en bij monde van Le
Courrier de lu Meuse, de Noordbrabarzfer, Hei Algemeen Hun-
delsblud, De Nieuwe Reiierrlurnsc/ze Courant, L’Ee/zo Universe],
Flnielligence, De Maus- en Roerborie, Het Nieuwe Aznsicrrlunzsc/ze
Handel en Ejïecfezzblurl enz. werd met kracht aangedrongen op
eindelijke afdoening der zaak.
Het jaar 1858 bracht hoop, want de Minister van Buitenland-
. sche Zaken kwam in hoogst eigen persoon naar Maastricht. Nu
was men gerust.
De begrooting kwam in de Kamer, en een der eerste raads-
lieden der Kroon, den naam dragende van Geveas van Enoeoeesr,
nam de partij op van België tegens ons, zeggende, dat de toe-
stand der Maas bedroevend was, doch dat wij ruimschoots ge-
noeg hadden aan het Kanaal!
’t ls ongelooflijk maar toch waar, en ofschoon in de Kamer 1)
en in de Pers krachtig tegen den genoemden bewindsman ge-
ageerd werd, hielp het niet. Te recht merkte de (oude) R0rierrJurn­
. sc/ze Couruni op, dat men niet zou bevroeden dat een 1leder­·
i, landsch Minister aan het woord was geweest.
A ; Toch kon het zoo niet blijven.
ik Op verzoek van den heer Me1LiN1< hield de 2e Kamer in
1858, gedurende twee volle dagen, geheime zitting.
Het is onbekend wat daar verhandeld werd; wij weten alleen
1) Zie het antwoord van Van l’»/intershoven aan de Regeering. Hij zegt o.a.:
,,vóór 1853 leidde België als ter sluiks water uit de Maas, maar in 1853 is de
Maas te Luik afgesloten, hetgeen nooit door de Nederl. Regeering is erkend
geworden ot is kunnen worden. De Regeering heeft niet de bevoegdheid van
België kunnen erkennen, on1 onrecht te plegen, in strijd inet het volkenrecht."