HomeBeknopt overzicht der MaaskwestiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 724.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 14.28 MB

._ 7 _
des bateliers dela Meuse« te Luik, aan den Belgischen Minister van
Waterstaat, blijkt dat bij de kanonnengieterij te Luik, telken nacht
jg de waterspiegel, ten gevolge der aftappingen, gemiddeld 60 cM.
J`, lager kwam te staan; zoodat, waar vroeger schepen met een diep-
gang van 2.10 M. konden varen, toen slechts schepen van 1.45 M.
konden gebruikt worden.
," De algemeene klachten bleven niet uit. '
Zij werden opgesomd in de 1e Kamer door den Heer BEEREN­
BROEK; 1) zijn betoog kwam hierop neer, dat de grond- en
brandstoffen in de plaatsen langs de Maas, stegen met 400 à 500
procent.
Stoombootdiensten hielden op, industriën gingen te niet, de
. handel ging te loor, en niettegenstaande dat alles, bleef de
Nederlandsche Regeering tijdelijk toezien, ja het is of zij, om zich
van de lastige kwestie af te maken, de argumenten onzer tegen-
standers nog meer kracht bijzette.
Een voorstel reeds in 1851 ingediend, om eene Commission
Mixte te benoemen, die de zaak zou onderzoeken, werd door
de Regeering niet aangenomen.
De destijds dienstdoende Hoofdingenieur van den Waterstaat,
de Heer CONRAD, de Commissaris des Konings de Heer vAN
MEUWEN, protesteerden vruchteloos; de meesterlijke requesten der
_ Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht in de jaren
1852 en 1853, haalden niets uit; de Belgen gingen hun gang en
de Nederlandsche Regeering bleef dit in rustige rust aanzien,
niettegenstaande deskundingen mede betoogden, dat het water,
noodig voor de bevloeiing der Kempen, ongeveer 2,s van het
Maaswater vergde.‘
Het kanaal Luik­Maastricht, werd alszeen voedingskanaal, een
f; soort van rivier.
` Het X/eener tractaat van 14 April 1839, bevestigd bij dat van
* - 8 Aug. 1843, scheen niet te bestaan.
De Nederlandsche Regeering, die den plicht had voor nationale
gr belangen te waken, deed niets, ondanks de krachtige stemmen die
zich verhieven.
Toen in 1855 de reeds ellendige toestand nog verergerde, werd
het velen te bar.
De klachten en de verontwaardiging luchtten zich in dit jaar
in een stroom van requesten, verzonden door fabrikanten, koop-
3) Handelingen 27 Dec. 1858. .