HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

A ·‘· A * " E, ‘ _ ’ i ` ‘ .
7 ' _ tl"
. ‘ - urnaar als datzelfde ,,algemeen belang" eischt het ingrijpen der .
· ` ewetgevirig en het besteden van staatsgeld voor de gezondheid, de
, zedelijke en stoffelijke v-erheffing, den ouden d·ag en andere
_ ïlevensbelangen der groote, door het kapitalisme arm gehouden
` arbeid·er·sklaAsse, dan worden allerlei theorieën, die den onwil en
· j` , A het klasse·egoism·e der bezitters moeten verhullen, te berde
lg gebracht, om daaraan te ontkomen. Zoo toont de Staat, zoowel
door zijn doen als door zijn laten, in de handen der bezittende
` j klasse het machtigste instrument ter onderdrukking en verwaar- .
.· loozing der arbeiclersklasse te zijn en leert deze al vroeg, zich
tegen zijn doen en la·ten te weer te stellen. Zij stelt positieve ­
, eischen op, door de wetgeving te vervullen: verbod van kinder-
M l arbeid en van nachtarbeid, bescherming der arbeidende vrouw
` l en van jeugdige personen, veiligheidsmaatr·egel·e1i in de fabriek,
j regeling van het arbeidskontrakt, wettelijke verkorting van den
j { ­ Aarbeidsdag, óók voor volwassen mannen; verzekering van deu
_ _ arbeider tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen en invali­ ‘
- diteit, ziekte- en werkloosheidsverzekering, ouderdomspensio-
neering enz.
Deze ,,social­e" hervormingseischen, aan den staat, dat is:
aan de bezittende klasse in haar geheel gesteld, bewegen zich
·feitelij'k nog op het terrein der arbeidsovereenkomst, der ver-
. *h0uding van werkgevers tot arbeiders. Immers, zij regelen die
· , A verhouding of grijpen in enkele onderdeelen ervan dwingend
in of maken iets, wat bij een juiste verhouding tusschen
Y "l0on en arbeidspraestatie wel in de vrije maatschappij in orde!
_ zou komen, tot een zaak van staatszorg. Draarnevens echter
A "bem·er'kt de arbeider ook, van welk groot belang voor zijne ‘ -
'kllasse zaken zijn als militarisme, belastingpolitiek, onderwijs,
· rechtspraak, gemeentelijk beheer, armenzorg, openbare gezond-
‘heidsregeling, woningpolitiek en dergelijke. En naarmate zich! ·
de werkzaamheid van staat en gemeente als beheerder van
openbare bedrijven (mijnen, spoorwegen, trammen, militaire
werkplaatsen, posterijen, gas- en waterleiding en dergelijke) 4
‘ A ' t A uitbreidt, worden steeds grooter groepen arbeiders en beambten
direkt van den staat als werkgever afhankelijk.
Dit alles dwingt de arbeidersklasse in toenemende mate zich
‘ j te bemoeien met ,,de politiek", teneinde haar invloed bij het
` beheer van groote belangen als de bovengenoemde te laten
gelden. En daar de ervaring haar leert, dat zij dien invloed
niet volledig kan uitoefenen zonder het bezit van het kies-
recht voor het Parlement, dat lichaam, dat voor het gansche
· · land de wetgeving uitoefent en toezicht houdt op de handelingen _
. der Regeering, en voor de gemeenteraden, die het bestuur
voeren over de gemeente -­ is zij wel verplicht, zich tegen
ä welke geheele of gedeeltelijke uitsluiting der arbeiders van het