HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

6 _ l
l i jagen de voor hun recht optredende arbeiders terug in hun ·
F k-ot, brengen angst en schrik teweeg in hunne ·ten verzet schrij- '
~ dende rijen, arresteeren de leidlers en nemen gevangen wie zich r
niet naar hun bevelen voegt. En de wetgeving verbiedt eerst de i .
gansche vakbeweging, dan het posten, of het staken van verschil- j
j lende groepen van arbeiders, en de regeering van land en ge- ' il i ‘
{ meente treedt op voor de ,,openbare orde", op zoodanige wijze, ls
l dat de kapitalist geholpen en de arbeider het kind van de reke- _
l ning wordt. Het feit, dat de kapitalistische klasse niet slechts l
l door haar kapitaal de ,,ekonomische" macht heeft over de arbei­
, ders in de fabriek, maar óók door haar heerschappij over den 1
ï staat (wetgeving, regeering, justitie, politie, militie) de ,,poli­ , ·
tieke" macht over het gansche volk in handen heeft, doet zich j l
aldus aan den arbeider gevoelen. Zoo komen de arbeiders óók op l
politiek gebied tot de erkentenis, dat zij, als arbeiders, z.ich heb- l
ben te verweren, ·en wel niet slechts tegen de patroons, maar g l `
· tegen de gansche heerschende klasse, teg·en het gebruik dat deze ­ .
{ ‘ maakt van de staatsmacht ter onderwerping en achteruitzetting " p
, der arbeiders. Nevens de ,,industrieele aktie" beginnen zij dus
ook ,,politieke aktie" te voeren. Zij eischen afschaffing van die
wettelijke bepalingen, die het vrije vereenigingsr-echt der arbei-
; ‘ ders verbieden of beknotten, zij treden dus ook op politiek ter-·
, rein, eerst voornamelijk verwerend en verdedigend, op. ·
Eenmaal echter dit terrein ·betreden­d, bemerk­en zij al spoedig, ` `­ D
dat het vrij wat meer omvat, dan hunne ver­houding tot den _,
patroon, hun ekonomische stelling in het voortbrengingsproces. `
Diezelfde Staat, die in den industrieelen strijd den patroon be- ­
, schermt tegen het verzet zijner arbeiders, roept de laatsten op o
uit hun werk ter vervulling van militaire plicht·en, in de praktijk
f veelal hierop neerkornend, dat zij worden gedwongen, de ,,open- `
bare orde" binnenslands te handhaven, in den zin, zooals de
heerschende bezittende klasse dat verstaat, nl. bescherming van
; de voorrechten dier klasse, handhaving van het onrecht, waarop
Q haar maatschappelijk stelsel is gebouwd. Diezelfde Staat heft
Q belastingen op een wijze, dat de armen het l-eeuwendeel moeten ` " i H
§ opbrengen en de rijken worden gespaard. Hij richt het onderwijs
l zoodanig in, dat de gegoede kinderen met hulp en geld van den
l Staat worden opgeleid voor de rol, die hun, als leiders in voort- ` ,
, brenging en politiek, is toebedeeld - terwijl voor het kind van den '
arme hoogstens net zooveel onderwijs beschikbaar is, als noodig
i is, om er redelijke werkkrachten van te kweeken. Voor water- en
i spoorwegen, handelsinriehtingen, groote ·scheepvaarto«ndern·e­
Q mingen en dergelijke zaken, die het in handel, verkeer en · i `
, industrie gestoken kapitaal ten goede komen, worden zonder
` morren millioenen uit de staatskas besteed, daar men deze
zaken beschouwt van ,,algemeen belang" (wat ze ook zijn);. ,
l 1
· ,' ‘ ,·§`_,__ _· - _;,