HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.12 MB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB


Q een loon tevreden st·ellen, dat hoogstens voldoende ­- in werke- ‘ ,
° ` lij=kheid4 meestal oaivoldoeride - is, om de arbeiders met hun
gezin in het leven te houden en te maken, dat hun arbeid s-
` k r a c hit in stand blijft. Wat boven de kosten tot instandhou-
l ding (de ,,waarde") dier arbeidskracht door den arbeider wordt
` voortgebracht is ,,de meerw aarde", die de kapitalist tot
‘ zich trekt en die hij naar willekeur, hetzij tot eigen genot, hetzij
ex tot vermeerdering van zijn kapitaal, hetzij tot and·ere doeleinden
gebruikt. Hier ligt de oorzaak vanihet armoedig bestaan der .
. arbeidersklasse en van de vaak tergende weelde bij de bezit-
` tende klasse; van de tyrannie, die de kapitalist over den arbeider
Q ` ` [ kan uitoef·en·e·n; v.an de slaafsche onclerworpenheid der arbeiders
A aan den wil en het welbehagen dier klasse, die beschikt over ·
de middel-en, noodig ter voortbrenging van hetgeen de mensch-
· heid voor haar levensonderhoud en bestaan noodig heeft.
` Zoodra d·e arbeid·ers, in de gemeenschap van hun zwoegen en
ontberen, van hun onderworpenheid aan den kapitalist en van
het vele onrecht, hun in werkplaatsen en fabriek aangedaan, zich
. met elkander solidair gaan gevoelen, breekt het bewustzijn bij
hen door, dat zij ééne klasse vormen, die zich verweren moet
· tegen de winzucht van den kapitalist.
Men verzet zich tegen verlaging van het loon, tegen hondsche _
behandeling vanwege den patroon of zijn­e handl.angers, tegen
verzwaring of verlenging van den arbeid; m·en stelt eischen tot '
’ - loonsverhooging, verkorting van den arbeidstijd, rusttijden enz.
· ` ` Werkstakingen breken uit, uitsluitingen drijven de gezamenlijke
arbeiders eener fabriek op straat; de solidariteit der arbeiders
wordt beantwoord met ·de solidariteit der werkgevers, zich uitend ·
j ­ in onderlinge afspraken tot wering van onwillige werklieden,
zwarte lijsten, boykot enz. Een en ander leidt to·t de oprichting
. van vakvereenigingen met het doel, het weerstandsvermogen der
arbeiders tegen de ondernemers te vers·terken in den strijd om `
· de arbeidsvoorwaarden.
` ­» Al spoedig echter bemerkt de aldus ten strijd geroepen arbei-
dier, dat achter zijn patroon, ja, achter ·de gezamenlijke patroons,
een macht staat, meer omvattend dan die van den werkgever;
een terrein beheerschend, uitgestrekter dan dat der fabriek;
" invloed oefenend óók o·p de arbeidsovereenkomst tusschen
patroon en werkman, maar tevens ver daarbuiten. Als de ,,indus­
A trieele ·aktie" der vakbeweging eenige afmeting aanneemt, ver-
W s·chijnt naast d­e ekonomis c he macht der patroons (dat is:
hun macht in het voortbrengingsproces, als leiders der voort-
brenging en bezit·ters der voortbrengingsmiddelen) de poli-
r tiek e macht der geheele bezittende klasse, als leider van den
' staat en beschilcker over zijne machtsmiddielen. Politie, burger-
E ` lijke autoriteiten, militair geweld komen den patroon ter hulp,