HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 66

JPEG (Deze pagina), 859.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

i j .Q
‘ 64 .
_ 7. Yerbeterde gemeentelijke armenzorg, bestaande in zooveel ii
i mogelijk voorkoming der bitterste armoe e door tijdig te steunen, f
hetzij do­or voorschotten of door giften. Opnemmg in de armbestuurs-
colleges van werklieden en kleine burgers, bekend met de nooden en I .
i behoeften de·r armen, zooveel mogelijk verspreid over de verschil- P
; lende deelen der gemeenten. Behoorlijke ondersteuning der aanvragen
g bij gebleken nood, onverschillig op welken leeftijd. -
B. Drankbesträding door de gemeenten, door «het_ onder geen voor- l,
je wendsel vermeer eren der inrichtingen met vergunning, bij enoem1n­ i
l gen van politieagenten en inspecteurs de voorkeur te gev-en aan Q
g afschaffers of geheelonthouders en het verschaffen van wachtlokalen ‘-
l' met verstrekking van koffie voor l·osse arbeiders. p
Afschaffing der bepalinäen uit de politieverordeningen, die de i
l; vrijheid van betooging, v·erga ering en drukpers in lokalen en op den ¥
Opcnbaren weg be_lem.meren. Bekostiging der justitieele politie door .
nl het Rijk. Benoeming van -den burgemeester en van all­e beambten ,
der gemeentepolitie door de gemeenteraden.
êl ”
10. _H=effi11g der gemeentelijke inkomsten om de gelden, noodig tot
j; voorziening van de algemeene volksbehoeften, _b1jeen te brengen, in `· ï
M dier voege, dat de lasten op onvermogenden niet en op minder ver-
li? mogenden zoo licht mogelijk drukken. Vrijstelling van inkomsten - ï
lf tot een bedrag,_ noodig ter bestrijding der noodzakelijke bestaans- Q
X, kosten. Brog-reseie in « en_ lmoofdelijken omslag. Belasting van uitgqvo-
nende eigenaren. Afschaffmg van tollen. Heffing eener gemeentelijke ,j
sl progressieve grondbelasting met herhaalde waardeschatting. Heffing l
,.ï van opcenten ep de rijksbe asting van eagenaars, wier bezit in waarde ;
ve1·mee­rde·rde oor uitgaven der gemeenten. l ·
··
4
lf ‘
El ,
W
.
l
i
ll ‘
l l ,,
ll
ll
`! _·
.
ll.;