HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 65

JPEG (Deze pagina), 1.17 MB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

_ 63
JX j
qf herstellen van slechte woningen en aanleggen van volksparkengx
~ het doen vervaardigen of herstellen van goederen, om deze te ver-
schaffen aan de bedeelden. -
‘ Het tegen matigen prijs in gebruik geven van grond en van be- ‘
drijfsmateriaal, om landbewerkers daarop een zelfstandig bestaan te
· verschaffen; in ve·rband hiermede bevordering van coöperatie der
' kleine en middelmatige landgebruikers; het aanleggen van wegen
en bosschen, het droogleggen van plassen en de ontginning van woeste
_? gronden.
vájyf
L 4. Behoorlijke bezoldiging van lagere beambten en werklieden in
‘ gemeentedienst, met beperking der hooge tractementen voor de
‘oogste ambtenaren. Vaststelling van algemeene bepalingen, gel-
dende zoowel voor den arbeid in directen als voor dien in middellijken
dienst der gemeenten, waardoor den arbeiders in aansluiting aan de
. practische eischen der gevestigde vakvereenigingen, een goed loon
tegen een matigen arbeidsduur wordt verzekerd, en hen volle uitkee­
) ring bij zi·ekte, Zondagsrust, een jaarlijksche vacantie met behoud van
* salaris, een pensioen voor henzelven en voor hunne weduwen wordt
gewaarborgd. Bepalingen van ongeveer dezelfde strekking in de voor-
waarden voor het vezrleenen van concessies en inachtneming hiervan
· bij het aanbesteden van leveranties.
Uitvoering van gemeentelijke bouwwerken in eigen beheer. - Instel-
ling van een scheidsgerecht voor geschillen tusschen werklieden en
hunne onmiddellijke chefs; volkomen vrijheid van beweging in organi-
satie en politiek voor ambtenaren en werklieden.
5. Kosteloos voorbereidend, lager-, herhalings- en ambachtsonder-
wijs. Bij gjebleken bekwaamheid kosteloos middelbaar en hooger
onderwijs voor minvermogenden. Schoolvoeding en kleeding, en
~ vakantiekolonies. Schoolartsen en schoolbaden. Gratis leermiddelen.
` I Krachtige zorg voor voldoenden schoolbouw. Invloed van den klasse-
; onderwijzer door schoolvergaderingen. Samenstelling van de com-
­ missie van toezicht op het lager onderwijs uit vertegenwoordigers van
‘ den Gemeenteraad, van de ouders en van de onderwijzers. Bevorde-
g, ring der volksontwikkeling door: openbare boekerijen, leeszalen en
c beschikbaarstelling van openbare gebouwen voor ontwikkelings-voor-
. drachten. Instelling van bureaux voor gratis rechtskundig advies voor
l , on- en minvermogenden.
6. Krachtige zorg voor den gezondheidstoestand door het bouwen
van gemeentewege van arb e i d e r s w ·o ni n ge n, beantwoordende j
aan de eisohen der g­ezondheidsleer en beschikbaar gesteld ook voor
. de armsten; aansluiting van elke woning bij de gemeentelijke waterlei­ l
· ’ . ding, terwijl zij wat licht, lucht, ruimte, verwijdering van afvalstoffen, I
brandgevaar, ëerieflijkheid enz. betreft, moet vold­oen aan de eischen i
H der hygiëne. trenge verordeningen op het bouwen en bewonen van
woningen, gehandhaafd door een goed ingericht en blijvend bouw- l
· kundig en sanitair toezicht. Onteigening van gemeentewege van alle
groningen in strijd met de gestelde eischen. Gemeentelijke slaap-
, uizen.
Keuring van levensmiddelen, met centrale markten
4 voor alle eerste levensbehoeften en openbare slachthuizen. Gemeente-
_ lijke verzorging van zieken en gebrekkigen. Volksbad- en zweminrich-
i tingen; gemeentelijke waschhuizen. Goede inrichting van de gemeen-
lil, telijke reimgmg en het rioolstelsel ; kostelooze desin.fectie-inrich-
gi tingen enz.