HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 64

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

ll i . 1
62
V 11. Kostelooze geneeskundige behandeling en verpleging bij ziekte N
' en bevalling en kostelooze begraving, waar deze worden verlangd. `
Krachtige voorzorgen ten bate der algemeene gezondh·eid en veilig- _
j_ heid; ver etering der arbeiderswoningen en wijken. ­- Strenge keu-
ring der levensmiddelen. A
` 12. Een arbeidswetgeving, omvattende alle arbeiders, mannen en i
vrouwen, en allen arbeid, zoowel in de groot-, klein- en _huisindustr1e ,
_; 1 als IH landbouw en veeteelt. Invoering van een achturigen arbeids- W
ill. dag. - Verbod van loonkortmg door boeten, gedwongen winkel- ir
neriäig enz.,1_Qlä;1clästelsell). -bl?tegeäinlg van Sana vrouwenaigbeiàl optdän P ,
i., voe van_geij ei van een ij geij en ar ei _en m ver an me e
ïiï lichamelijke gezondheid. Verbod van den arbeid van kinderen bene- i
den 14 jaar. - Uitbreiding van de arbe1ds_1nspect1e en benoeming J
;f ger inspecteurs ïgn inspectrices Atincordde arbeicàelrs en arläeidsters. ­-
~ voering van ureaux van r ei sstatistie en van amers van
Arbeid, met toekenning van bindende kracht aan haar besli1iten._--
Verzekering van arbei·ders tegen ziekte en ongelukken, pensioneering )
ll. der lvvcïrlklieàien op kosten lcäen dSt§at en émder contröleuvan be- “
till? lan e en en. Verantwoor eij ei er wer gevers voor a e onge
lukäen, den arbeider inh hiun dienst overkomen. ­­ Zorg der gemeen--
schap voor weezen en ave weezen. ·
`
GEMEENTEPROGRAM.
ii?
(Vastgesteld den 2 en 3 April 1899).
lv _ ~
Overwegende, dat, waar maatregelen, wenschelijk in het belang ‘ Q
lf der gemeente, mochten indruischen tegen de lrijkswetten, reäelende ­
de verhouding tusschen Rijk en Gemeente, de gemeenteraden e taak l
@2 en_ de bevoegdheid hebb·en om op verbetering dezer wetten aan_te g,
dringen, stelt _de S. D. A. P. op het gebied der gemeente-politiek s
gij de volgended e1schenh_ong_ea<àht de beleïninleringen, door de rijkswet- V
r geving aan e vervu mg in en weg ge eg : . ,
1. Uitbreiding van het grondbezit der gemeente. Geen verkoop van [
?§ ämeentegrond aan particulieren of verhuring op zeer langen term1jn.
, teigening, door stedelijke gemeenten, van_g1·ond·en,_ grenzende aan I.
l den làeboiïwdän kom d­er stad, - door landelijke, om in de behoeften '
g { aan ouw an te voorzien. _ en
2. YVering of overname van alle bedrijven, die het karakter aan- H
, nemen van een gemeentelijk monopolie. _ `
§ 5 Uitbreiding van het gemeentelijk bedrijf door verschaffing van ge- _
meentewege van water, licht en warmte; exploitatie van tramwegen,
gw telefonen en electrische beweegkrachlt; oprichting Jvandgàemeenttëäjkeë p
l i werkplaatsen en magazijnen· inric tingen voor an e en rij` `
l .9 (hravïlns, bdokklenà kganen, pakliuizengg regeling en eigen uitoefening ,
g r van et ouw e· rij en assurantie er ge ouwen. '
l m
p i 3. Zorg der gemeenten voor de werkloozen door het stichten van [Ml
l arbeidsbeulrzen, staande mede onder toezicht van patroons en &l‘bG1· 4·”
f l ders; het verschaffen van werk door het doen afbreken van krotten .`

l l V
Qä l 1