HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 63

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

V 61
3. Afschaffing van alle_wetten, die de vrouw politiek en econo-
misch in ongunstiger positie plaatsen dan den man.
4. Wiettelijke regeling van_h·et voorbereidend onderwijs. Verplicht
‘ lager onderwijs tot het 14e jaar. Verplicht voortgezet onderwijs tot
­ het 18e jaar. Algemeene invoering van ambachtsonderwijs. Kostelooze
openstelling van alle inrichtingen van openbaar onderwijs met gratis _
verstrekken der leermiddelen en, zoo noodig, van verpleging der
, leerlingen.
5. Kostelooze rechtspleging. Invoering der volksjury. Schadeloos-
stelling van onschuldig veroordeelden en preventief gevangenen.
, 6. Afschaffing van het militaire stelsel, invoering van algemeenen
weeerplicht, inplaats van het staande leger. Beslissing van interna-
tionale geschillen langs sch·eidsr­echterlijken weg.
14 7. Scheiding van kerk en staat. _ _
8. Sterk nopklimrnende belasting op de inkomsten, het vermogen
en de erfenissen, met vrijstelling van lagere inkomsten en vermogens.
Invoering van het staatserfmecht.
Afschaffing van alle belastingen op de noodzakelijke volksbeh-oeften.
9. Landnationalisatie. Vergoeding aan de padhters wegens door
hen aangebrachte verbeteringen van den bodem. Uitbreiding van het
` onteigeningsrecht tot het brengen van onbebouvvden grond in handen
der gemeenten. Verbod van v­erkoop van grond in handen der ge-
4 meenten. Verbod van verkoop van_ grond door publieke lichamen aan
particulieren. - Afschaffing van_ tienden en heerlijke re·chten en van
alle bevoorrechting inzake het jachtrecht.
j 9. Dit punt is op het congres van 1905 vervangen door:
Uitbreiding van art. 1628 en 1629 van het B. W. in het belang
‘ van den huurder, met verbod om deze artikelen buiten werking
te stellen; ·
Recht van den vertrekkenden pachter 'op vergoeding wegens
aan het gehuurde aangebrachte verbeteringen;
Uitbreiding van het onteigeningsrecht tot het brengen van
grond in handen van den staat -0 gemeenten;
Verbod van verkoop van grond door publieke lichamen aan
particulieren ;
r Afschaffing van tienden en heerlijke rechten;
j Toäkenning van het jachtrecht aan den gebruike·r van den
g , gron ·
·,, Bevdrdering van h­et landbouwvakonderwijs. _
De landbouwparagraaf uit het Verkiezingsprogram 1S verr-
{ vallen.
l 10. Nationalisatie der monopolies van industrie en vervoer in het
= algemeen belang. - Uitvoering van rijks-, provinciale-_ en gemeente-
’­ werken in eigen beheer. - Vaststelling van een minimum loon en
E maximum arbeidstijd voor alle werklie·den in dienst van openbare
lichamen en bij openbare werken, alsmede bij alle ondernemingen,
r,. waarvoor concessie van overheidswege gegeven wordt. ­- Verso af-
“ fing van productieven arbei·d aan werkloozen. - Betere regeling der
. tractementen van de werklieden in dienst van Rijk en Gemeente.
E
(
3
ä