HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 62

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

r

·
60 e
l staan. Daarnaast moeten worden gevoegd die groepen, 'wier belang,
zooal niet direct tegengesteld aan het kapitalisme, toch__n1et_ betrokken
ll is bij de handhaving daarvan. Het proletariaat verkrijgt in en_door
den klassenstrijd een ervaring, een wetenschappelijke en politieke
ontwikkeling, een maatschappelijke en zedelijke verheffing en een ‘c
Q? uitbr·eiding en versterking zijner organisatie, die het niet alleen in staat _ j
stellen den tegenstand der heerschende klasse te breken, doch het
Q ook rijp maken voor zijne taak, om hare plaats in te nemen. H_et is
bl bij dit streven onoverwinnelijk, omdat het daarbij zijne historische Q
g l taak vervult, de gansche maatschappij te verlossen van een stelsel,
g i dat economisch verouderd en zedelijk veroordeeld is.
§ 11. Het proletariaat kan den tegenstand der kapitalistische ,
;§? klasse tegen de overbrenging der bedrijfsmiddelen van particulier in
j g maatschappelijk bezit slechts breken door verovering der politieke .
E , macht. Voor dit doel hebben zich over de geheele wereld de arbeiders,
gj die tot bewrätzijn van hunne taak in den klassenstrijd zijn gekomen,
gl g8OI`g3«Il1S€GI` .
l ·
§ 12. De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland stelt [
zich ten doel het Nederlandsche proletariaat te organiseeren in eene
l, zelfstandige politieke partij ter deelneming aan dien internationalen
ll strijd der arbeidersklasse. Zij streeft naar eenheid van den proleta-
V r1schen_klass·enstrijd en ondersteunt zooveel mogelijk elke economische
ly of politieke beweging der arbeiders ter verkrijging van betere levens-
voorwaarden zoodanig, dat daardoor hun klassebewustzijn en hunne
f macht tegenover de bezittende klasse worden versterkt.

ll A
STRPJDPRGGRAM.
.
gl
ll (Vastgesteld den 14 April 1895; aangevuld den 9 April 1897.) _
A 1. Invoering van algemeen direct enkelvoudig kiesrecht voor mannen
l en vrouwen, die hun 20e j.aar bereikt hebben, met geheime stemming.
De stemm1ng_gesch1edt_ op een voor de arbeiders geschikten tijd. Ver-
l tegenwoordiging der mmderheden. De gekozenen zijn lasthebbers der
I kiïêarïleäi tendalleä tijde äfzetbaar. _
` SC 34 Hg ~ CI` Bl`SlJG ELHJBT. ç
l Rechtstreeksche wetgeving door het volk, door invoering van het _ ’
recht der burgers 0m_ wetten voor te stellen (volks-initiatief) en van
l. hêst çechtkom b·elz?.ng;‘1jke ánaastregelen van h-et wetgevend lichaam goed e
0 34 lJ6 8llI`CI1 I'8 ·BI'·BIl llII1 .
l Uitgebreide zelfregeering der gemeenten.
Y
llé 2. Volledige vrijheid van vereeniging en vergadering, van woord i
enchschrift. trafbaarstellmg van hen, die inbreuk maken op deze l
«l re ten.
ir ~
2. Aan dit punt i·s op het congres van 1905 toegevoegd: J
`1 Afschaffing en bestrijding van alle wettelijke bepalingen, die
ïie vïkfvrganisatie in haar vrijheid van beweging en ontwikke-
g 11`lg 6 BIH.IX1€l'B1L j
nl l
läë l

l
M l
r l