HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

4 .
Dit boekje is geschreven, om u altans in de gelegenheid te _
stellen, met kennis van zaken te beoordeelen, welk standpunt i
i gij ten opzichte onzer Partij hebt in te nemen. Leest en over- _ i
weegit het ernstig, want elke dwaling te dezen opzichte wreekt
zich aan u zelf! '
D·E S. D·. A. P. ALS ARBEIDERSPARTIJ. -- De Sociaaldemo- i
kratische Arbeiderspartij is, zooals haar naam reeds aanduidlt, fx
die politieke partij ten onzent, waarin het willen en streven der
S arbeidersklasse in den klassenstrijd is belichaamd. Uit welke ` .
oorzaak, voor welk doel en op welke wijze de arbeidersklasse . _ ·
in alle moderne landen den klassenstrijd heeft aanvaard, zullen ’ [
wij nog nader uiteenzetten. Hier zij voorloopig vastgesteld, dat D
er een moderne klass·enstrijd is; dat deze voortkomt en moest _
voortkomen uit het feit, dlat in de tegenwoordige maatschappij .
ééne klassentegenstelling, die van den winstmaken­
den bezitter der vroortbrengingsmiddelen (fabrieken, machines,
grondstoffen, ·grond enz.) en den winstv o o r t b r e n g e n d e rx
niet-bezitter, het gansche maatschappelijke leven en den politie- `
ken strijd beheerscht. Den eerste noemen wij kapitalist,
naar het woord kapitaal, hetwelk beteekent: dat deel van het i
geldelijk vermogen, dat wordt gebruikt om, op welke
wijze dan ook, winst te maken. Den tweeden noemen
proletariër, naar het latijnsche woord proles, ·, _
dat kroost beteekent, het eenige wat de proletarziër, _ _
buiten zijn arbeiidskracht, feitelijk bezit. De kapitalist-
on d e rn e m e r staat, zooals in de volgende paragraaf nader
wordt aangetoond, in een duurzame belangentegenstelling tegen-
over den loon arbeider. Daar men in dit tijdperk van dure i
machines, groote fabrieken, wetenschappelijke, werkmethodes ·
en verkoop op de wereldmarkt veel kapitaal noodig heeft, om `D
winstgevende zaken te drijven, is het regel, dat wie als arbeider _
wordt geboren, ook als arbeider s·t·erf=t ­ in tegenstelling tot .
vroeger, toen het regel was, dat de arbeider, na zijn leer- D
en gezellentijd te hebben doorloopen, m·eester werd en een eigen
zaak kreeg. De toenemende vervanging van het kleinbedrijf door
het grootbedrijf maakte integendeel vele zelfstandige hoofden
van kleine bedrijven tot loonarbeiders, ,,onteigende" hen en
wierp hen in de rijen van het prioleltariaat. ,,Arbeider"-zijn is dus .
een viaste toestand geworden en daarmede is de voorwaarde ver-
vuld voor het bestaan van één duurzaam groeiende, vaste arbei- ‘ .
derskla s se, wier leden geen kans en hoop hebben, ooit uit of
" boven die klasse te geraken. Een klasse, die over die voortbren-
ging niets heeft te zeggen, doch zich door de leiders dier voort- A
brenging moet laten uitbuiten, d.i. moet laten gebruiken, om i
voor hen winst te maken, wwat alleen mogelijk is, als zij zich met _