HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 58

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

"""·‘*""‘;"*""1** ‘‘`· ··‘=‘<·rr"r"Wr"v#~<’-·r-­­=:v:­:­#<::­v-~-:Tm«~­ ..a `,;.~ mw«m......_....­.? YYYY _ A
11 1 1 ‘ 1 r i
1ï‘? ~
1
rl ‘ 1
1; ‘
ara! I
‘ 56 ‘,
ll ging is, vloeit reeds voort uit het feit, dat het kapitalisme, waaruit
ul zij voorkomt en waartegen zij zich keert, niet to­t één land is
11 beperkt, maar zelf een internationaal verschijnsel is, dat in alle
l landen, waar het doordrong, dezelfde gevolgen heeft. In al die
Q landen vindt het dan ook de sociaaldemokratie tegen zich. Well
g draagt de beweging in elk land ook een n a t i o n a al karakter,. l
., daar zij op den gr·ondslag van het eigen volksbestaan, van eigen=
I historie, taal en maatschappelijke gesteldheid zich ontwikkelde.
,3ï Maar daar zij in het eigen volksbestaan juist het k a pi t ali s m e‘ ,
bekampt en de klasse, die daarvan de draagster is, zijn de natio­~ 1i
nale verschillen in haar optreden slechts bijkomstige en kan zij,­ l
‘ op hare internationale kongressen, de groote richtlinie van haar .
strijd in voor allen geldende resoluties trekken. juist door de inter- t
ll nationale organisatie, die zich aldus vormt, is zij praktisch bezig,
de voorbereiding te treffen voor het gemeen overleg der natiën, R
dat, na de overwinning van het proletariaat, de vestiging vant 1
Jil; den. wereldvrede mogelijk en duurzaam zal maken. En die inter­­­
nationale organisatie, die voor de p ol i t i e k e b e w e g i n g· 3
ll bestaat in het Internationaal Socialistisch Bureau te Brussel,. 1
bestaat voor de moderne vakorganisatiein het Inter-- ‘
nationaal Sekretariaat te Berlijn. In alle bedrijven ontwikkelde!
rijp zich, door middel hunner wereldkongrtessen, de linternationale
U1 vakorganisatie. En -op den Eersten Mei van elk jaar jubelt drt
_ gansche leger van strijdende proletariërs de vreugde zijner
mi ontwaking, den lust van zijn strijdmoed en de zekerheid der p
komende overwinning uit op zijn in t e r n a t i o n ale n fe e s ts ,
jl] dalg, gewijdd aan een betooging voor den wettelijk geregelden=
g j; ac turen ag.
111 UHet is op den grondslag dezer internationale beweging, waarbij
ll zij sedert haar ontstaan is aangesloten en in welker leiding zij ist
vertegenwoordigd, dat de S. D. A. P. is gevestigd. Haar program.
11 is daarmede in overeenstemming; haar taktiek is die van de
sociaaldemokratie in die landen, waar het meest beslist en zelf-­
standig de strijd tegen het kapitalisme wordt gevoerd; de leer, X,
die zij den arbeider hier verkondigt, is die van de groote voor-
; lj gangers der internationale sociaaldemokratie, die in alle landen li
j l! wo­rdt gepredikt. Daaro­m heeft zij het zedelijk recht, in ons
j land de leiding der arbeidersklasse in haar grooten strijd ter M
” I; aanvaarden. 1
Zij heeft daartoe ook de macht, daar zij getoond heeft, de·· H
.11j eigenaardige gesteldheid en de massa der werkenden van ons 1
land voldoende te begrijpen, om het internationale streven hier jl
,11ë te doen groeien op nationalen bodem, zoodat zij hier eene !
arbeidersbeweging heeft georganiseerd, die de vergelijking met .
lr 1. die in andere landen kan doorstaan, voortdurend groeit en in het
sociale en politieke leven dezelfde plaats inneemt, als de. ·
T ell

l j I