HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 57

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

55
. «en uitbreiden. Wij werken eraan bij elke verkiezing, bij den
«kiesrechts·trijd, bij elke groote aktie tegen de bourgeoisie. Het is
geen opstand van één dag, maar het werk onzer opstandigheid
·; van lange jaren. ln dien jarenlangen veroveringsstrijd komen nu
en dan episodes voor van hevig verzet, revoluti·on.a·ir optreden,
door tijden van grooter kalmte afgewisseld. Maar steeds werkt
, de ekonomische ontwikkeling door, die in den ondergrond van
‘” het maatschappelijk gebeuren de proletarische revolutie voedt
in en al zijn wij ook verplicht, bij al o·nze politieke daden rekening
te houden met de machtsverhoudingen van het oogenblik, de
gloed onzer revoluitionaire begeesterin·g brandt steeds door.
De uiterlijke middelen, waarmede het proletariaat den strijd
voert, richten zich naar de eischen en mogelijkhe·den van dien r
strijd en naar de wapenen, die de kapitalistische samenleving
_ zelve ons lever·t. Daarom vooral gebruiken wij het parlement;
` daarom ook gebruikt de vakbeweging het wapen der werksta-
king, dat haar door de onmisbaarheid des arbeiders in het voort-
`brengingsprooes aan -d·e hand wordt gedaan. Maar datzelfde
wapen gebruikt het proletariaat ook voor algemeene politieke
en klasse-eischen, als het meent, er profijt van te kunnen hebben.
j ‘ De vraag, of de mi·d·d·elen, die op een bepaald oogenblik en voor
¤ een bepaalde zaak moeten dienen, wettig of onwettig zijn, is
voor ons geen principieele, doch sl·echts een nuttigheidlsvrraag.
’ Ons resp-ekt voor de wetgeving der bourgeoisie hangt slechts af
van haar inhoud en van de macht, die zij heeft, om ze te hand-
, haven. Geweld is o·ns door de ervaring gebleken een slecht mid-
? ­·del te zijn, vrijwel overbodig als wij de macht hebben,
` s c h a d e l ij k zoolang _wij die niet hebben. Meaar waar het voor
· een gegeven doel noodig en, op grond van rustige overweging,
‘ ·nu=tt·ig mocht blijken, is ·er geen dogma of beginsel, dat ons het
gebruik ook van dit middel zou verbieden.
Q W elke aktie evenwel wij ook zouden willen voeren -­ w elk
‘ middel door ons mocht worden t·er han·d genomen - de onont-
‘ beerlijke grondslag van all-es is: het bestaan van een
i ~--duurzame, hecht ineensluitende, groeiende
i organisatie, van een organisatie, die het zedelijk recht
I en de macht heeft, de leiding der arbeidersklasse in den
, klassenstrijd op zich te nemen. Daarom stelt de Sociaal-
l demokratische Arbeiderspartij in Nederland
l zich ten doel, het Nederlandsche proletariaat te o­rganiseeren in
eene zelfstandige politieke partij ter deelneming aan den strijd
tot verovering der politieke macht, waarvoor zich over de geheele
a wereld de arbeiders hebben georganiseerd, ten einde daarmede
den tegenstand der kapitalistische klasse tegen het overbrengen
, d-er bedrijfsmiddelen in maatschappelijk bezit te breken (§ 1 1 en
X 12). Dat de sociaaldemokratie een in t e r n a t i o n al e bewe-
1