HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 56

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

ill
a- gl .
i 54
lilil ' ~. 1
leven, dat de mensch kan en daarom moet bereiken. Omdat
1lQ dat kapitalisme, welks ekonomische werking in haar ondu­ld­ `
bare gevolgen schetsten, vvelks politieke werking de w·ereld ver-
ggg deelt in elkaar steeds heviger bekampende volkeren en klassen,
Ill ook in zedelijk opzicht indruischt tegen het be·ste, wat wij ons '
ïä van de verhoudiing van menschen tot elkaar kunnen denken.
Omdat die klasse, diierdit kapitalisme ·bekampt uit e i g e n a a n-
iäg drang, voor haar eigen verlos sing van schande en druk, li
‘, gg daarbij de hoop is geworden van allen, die gruwen van de zonde,
· de huich-elarij, het onmenschelijke, het laag­materialis·tische, het
J i u ¤
ij plat ·täg*OISt1SCl1»€,·l;1Bt alle waarden van het leven naar geld taxee-
rende, menschelijke schoonheid, kunst, wetenschap en geloof
il prostitueerendle, dat het kapitalisme kenmerkt. Om·dat de historie
zich voltrekt in tijdperken van groote klassenstrijden, welker
afloop beslissend is voor de vraag, of op het vergaande oude het
betere, hoogere levensvatbare nieuwe zal volgen en zij voor zich
_;l de zekerheid he·bben dat alleen de overwinning van he·t prole-
tariaat in dezen istrijd de gansche m·e·nschhei·d zal brengen
de mogelijkheden van redelijker, hooger, ruimer leven, waaraan
zij behoef·te heeft.
Het is om deze reden dat ons program de zekerheid onzer .
overwinning in deze woorden uit: ,,Het proletariaat is bij dit W ,
streven onoverwinnelijk, omdat het daarbij zijne historische taak
x ii vervult, de gansche maatschappij te verlossen van een stelsel, ·
dat ekonomisch verouderd en zedelijk v-eroo·rdeeld is."
l.
,l* 1
DE S. D. A._P. - ,,Het proletariaat kan den tegenstand ·der
ll kapitalist·isch~e klasse ·tegen de overbrenging der bedrijfsmiddelen
” l4ï van partikulier in maatschappelijk bezit slechts breken door de ’
ii l' verovering der politieke macht", zegt ons pro·gram (§ 11). Onder `
iï die ,, olitieke «ma·ch‘t" vvordt niet ·alleen verstaan de s taat s-
jj m ac · , ia is: e mac van ie org·anis.a ie, we e e urg - j
l' ätdt' d ht d` '·t` lk d b er i
klassen zich tot handhaving en beheer van haar stelsel hebben
{ä geschapen. Wel moeten wij dien staat veroveren en zijn daar-
mede druk bezig; maar dat moet voornamelijk, om te beletten, ,
dat hij als strijd- en geweidmiddel te gen ons kan worden '
gebruikt. Met d·e verov·erï·.i·g dezer ves·tin·g van de bourgeoisie I
‘ä echter, is de eigen politieke macht van het proletariaat n-og niet ,
geschapen. Die politieke macht omvat, naast de heerscha.ppij E
{ over den staat, ook d·· eigen organisatie der arbeidleinde klasse j
0-p den grondslag ha er eenheid als klas·se. Zoo ziiï hare partij,
{2 haar vakbonden, haar koöperaties, haar organisaties voor ontwik-
ll keling alle deelen van die politieke ma·cht, die zij hebben moet,
om het kapitalisme in het socialisme te kunnen overbrengen.
Oo welke wijze de politieke macht veroverd zal worden? Wij ,
zijn er miede bezig bij elk stuk o·rga.nis=atie, d·at wij vestigen *
d è