HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 54

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

tg? ‘
.r«l
Ill 2
Til: 5
ll klasse in de parlementen doondrong en deze benu·t·te, om voor hare
eischen en inzichten propaganda te maken en deze in de wet-
'I; geving tot uiting te brengen, ziet men de liefde der bourgeoisie
l¥ voor het parle·me·n·tarisme sterk verkoelen en haar zelfs eerder
g steun zoeken bij het koningschap en de regeering tegen het `
parlement. Zoo treden de tegenstellingen binnen de kapitalis-
li tische klasse op den achtergrond, naarmate de aandrang der
arbeiders naar nieuwe rechten en hervormingen gevaarlijker
"£i wordt voor hare heerschappij en het kapitalistische stelsel zelf.
Dit wil niet zeggen, dat de bo-urgeoisie ,,ééne reaktonaire massa"
jj zou zijn geworden, zonder on-derling verschil, voor het prole-
tariaat in al hare deelen volkomen gelijk. Neen, integendeel is
juist het standpunt, dat men tegenover de arbeidersklasse heeft
B; in te nemen, een nieuw strijdpunt geworden in de burgerlijke .
Q; partijen, die elkaar gewoonlijk verwijten, de arbeidersklasse te
`Qj stijven in haar revolutionair ·optreden. Maar bij elk verschil in
manier van optreden, toegevend eenerzijds, afweren-d anderzijds,
is toch het besef, tegenover de strijdende arbeidersklasse één
Y belang te hebben, zoo toenemend sterk bij de bou·rgeoisie, dat
zij daarvoor in groote historische momenten halre onderlinge f
tegenstellingen vergeet. Zoolang de burgerlijke partijen nog de -
Q overtuiging hebben, voo­r hun onderlingen strijd om de regeer-
macht nog de arbeiders en hunne partijen te kunnen geb rui- «
k e n, offeren zij de eenheid hunner klasse gaarne op aan dien
li onderlingen naijver en trachten zij daarvoor de sociaaldemokratie i
r aan zich te verbinden; maar niet zoodra vertoont zich deze in
, ï«· haar volle kracht, als leidster van de revolutionaire strekkingen ·
in het proletaniaat, of zelfs de meest vooruitstrevende burger-
partij voelt haar klasse-instinkt ontwaken, dat haar drijft tot
lë verweer tegen het dreigende gevaar der onttroning harer klasse,
g; het eindle van alle bonngeois­heerlijkh·ei·d, de sociale verwezen-
lj lijking van haar eigen demokratische droomen. En waa·r de ’
lj eigenlijke politici der burgerij nu en dan in het steunen van ·
l revolutionaire bewegingen iets verder mochten gaan, dan de
gemiddelde bourgeois verdragen kan, ziet men dezen het oude
politieke vaandel verlaten en overloopen naar zijn burgerlijken
erfvijand, om tegen de gevaren van h­et optreden zijner eigen-
N politici zijne klasse te beschermen. ,
F Voo=ral in den industrieelen strijd ziet men de eenh-eid der ` I
kapitalisten tegenover de aktie der arbeiders toenemen. De
on dernemersbond organiseert de patroons in de meest
belangrijke bedrijven in toenemende mate tegen de vakvereeni­
5; gingen der arbeiders. Kleine konflikten in een enkele fabriek
{ worden zoodoende uitgebreid tot geweldige uitsluitingen, die
duizenden werklieden op straat werpen. Zware boeten en boycot ,
binden den enkelen patroon aan de besluiten zijner organisatie
=i
·% ,’ '
. . «