HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 52

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

fi W i ~ ` ~ · " ..
dan ‘ ‘ .
ll? 5,,, -
ill .
regeering, was een nieuwe ,,Wehrvor1age", die de uitbreiding;
lil van het leger met twee nieuwe korpsen en van de vloot meteen
derde aktief eskader eischt: een uitgave in ééns van 165 millioen
gl gulden en een jaarlijksche verhooging der militaire lasten me·t ,
225 millioen gulden. En zoolang één der groote mogendheden
" op deze wijze doorgaat, zijn alle andere verplicht, haar op dien.
Vi; weg te volgen. En de kleinen volgen de grooten na, zoodat ·in ons
land Oorlog en Marine van 1872 tot 1912 verslonden: het eerste ·
tiental jaren ruim 315, het tweede ruim 329, het derde ruim
422 en het viercle ruim 501 miillioen gulden, totaal ruim 1568 mil-
lioen in de veertig laatste jaren. Wel is er in de bourgeoisie,. `
naast haar toenemend dringen naar oorlogsto-erustingen, ook
een toenemend besef van de internationale solidariteit der
Ii natiën, verbonden door gemeenschappelijke ekonomische be-
langen, die elken oorlog van beteekenis maken tot een wereld-
ramp; maar de drang naar het imperialisme woritelt te diep in
-‘ de huidige ontwikkelingsfase van het kapitalisme, om uit de
burgerlijke maatschappij daartegen een voldoend krachtig ver-
` weer te kunnen verwachten. Ook hierin openbaart zich deze eigen-
_ï schap van het kapitalistisch stelsel, dat het wel de ekonomische
en politieke krachten ontketent, maar ze niet beheerscht ­- voor "
‘, dat laatste is een overeensternming van belangen en een organi-
_ . satie noodig, die alleen het socialisme brengen kan. Zoo blijft
alleen het strijdende proletariaat over als de mach·t, die met het
kapitalisme het imperialisme moet doen vallen en breekt zich
; * meer en meer het bes·ef baan, dat all­een het leger, dat den
i, klassenstrijd voert, den wereldvrede zal veroveren.
` _ Naast de verspilling der millioenen aan het militarisme,. r
jl de persing daarvan uit de groote werkende ontberende massa
d·oor het protektionisme.
Wij noemen deze twee verschijnselen in één adem, omdat zij
W beide het gevolg zijn van de internationale konkurrentie der ka.pi­
Q talistische klasse. Beide zijn alleen mogelijk, doordien d·e bour-
’ geoisie, die haar macht in clen Staat gebruikt, om ’s lands gelden i
» te verspillen aan de opvoering van militaire uitgaven, diezelfde
,1 macht in het werk stelt, om de kosten daarvan niet door zich
zelve, maar, in den vorm van belastingen op noodzakelijke ver--
,1* Y bruiksartikelen, door` de groote massa te laten opbren·gen. _
Reusachtig was in de laatste veer·tig jaren de vermeerdering van
lig militaire uitgaven in Duitschland; maar vergelijkt men daarmede
gl de stijging van de opbrengst der indirekte belastingen (invoer­·
ii rechten enz.), die drukken op de groote massa der verbruikers,.
tf dan overtreft deze nog het bedrag, dlat het militarisme meer
Zï vordert. Het protektionisme heeft het dubbel voordeel voor de i
kapitalisten, dat het hun orutheft van den plicht, om de kosten ‘
van hun eigen wanbeheer te dragen en tevens een middel is, om l,
n i E
l