HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 51

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

49 t
Molksstammen bedreven, worden vergoelijkt door te wijzen op p
g .de zegenrijke vruchten van ch·ristendom en beschaving, aldus
J verkregen. Maar de naties krimpen onder den last van het
militarisme steeds meer ineen; de kleinen volgen de grooten in
.dien noodlottigen wedloop na; de vlootpolitiek, met dreadnoughts
en pantserschepen, stapelde rnillioenen lasten op die der leger-
· politiek en de. ontevredenheid der groote massa, die van dit alles
het leeuwendeel moet torschen, uit zich bij elke verkiezing in toe-
neming van het getal roode kiezers. Nog is die massa niet zóóver,
dat zij, breekt een oorlog uit, het roekelooze spel der bourgeoisie
met een werkstaking of opstand beantwoordt; maar overal wor- .
den daartoe stemmen gehoord, pogingen daartoe bleven in Italië
niet uit en de manifestaties der socialis·ten van de groote landen,
gtoen kort geleden ter zake der Marokko-kwestie een oorlog
.-dreigde tusschen Duitschland en Frankrijk, hebben krachtig
mede geholpen, om het dreigend gevaar te bezweren.
‘ De regeeringen voelen zich onmachtig, zelfs waar zij het
_ wilden, dezen drang naar den oorlog te keeren. Achter hen
i staan de groote geldmachten, daarbij de grootleveranciers van
,§ kanonnen, schepen en dergelijke, een verkochte pers, een nog
i te gemakkelijk op te zweepen deel der bevolking. Achter hen
i staat een kapitalisme, dat in het eigen land zich niet meer v0l­­
doende kan ontprlooien en vreemde markten moet veroveren en
overal het kapitalisme van andere landen als konkurrent ontmoet.
Achter hen staat een middenstand, die geen hoop m·eer heeft bij een
_n0-rmalen gang van zaken en dus gemakkelijk is warm te maken
voor avontuurlijke ondernemingen in onontgonnen streken met ï
weerlooze bevolking, waarvan hij voor zich een wonderdadige
redding vlerwacht. Aclrter h·en staat óók nog een grooter of
kleiner deel van het proletariaat, dat, eenmaal door de roes van
het nationalisme bevangen, nog blindelings in zijn verderf loopt.
Maar na elken oorlog komt de ontnuchtering en de sociaal- A
idernokratie staa·t overal gereed, daaruit de lessen en vruchten
te trekken voor de toekomst. De schijnbewegingen der regeeringen
naar een algemeenen wereldvrede kunnen haar niet bedriegen.
De herhaalde Vredeskonferenties, uitgelokt d-oor vrees voor
revolutie wegens de stijgende oorlogslasten, ontmaskert zij als
futlooze besprekingen van diplomaten. Wel heeft ook zij de
. algemeene ontwapening en de beslechtingä van internati-onale
` geschillen door een scheidsgerecht op haaräiprogramg maar zij
bewijst, juist door die eischen te stellen en er daadwerkelijk _
. naar te handelen, dat het de bourgeoisie en hare partijen met
· - haar vred»e»s­idealen geen ernst is. Als dreigende waarschuwing
voor de heerschende klasse om op dezen weg niet voort te gaan,
schveef het Duitsche proletariaat in Januari IQI2 zijn rood cijfer
4.2 50.000; maar het antwoord, daarop gegeven door de Duiitsche