HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 50

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

» i` , . l _ _
flïl . " i
48 j
geschiedenis kent, verre achter zich laten. Het verkeer tusschen `
de oorlogvoerende natie’s wordt dan gestremd en daar zij alle {
i¢ voor hunne noodzakelijke levensbehoeften elkaar noodig hebben,.
jï tuchtigt hen de onderlinge krijg bovendien met hongersnood. ,l
uv Daar voortbrenging en handel geheel berusten op het krediet-
ll, stelsel en het geldverkeer, dat door den oorlog geheel in de
g= war wordt gebracht, stort deze de wereld in een krisis, die ,
l, overal bankroeten, werkeloosheid, ellende tengevolge heeft. En
li in plaats dat de toenemende bewapening dit alles voorkomt,
gp wordt zij zelve meer en meer een gevaar voor den werel-dvrede.
li Tot zulke onzinnigheden leidt de politiek der heerschende klasse.
Scherp treedt hierbij de tegenstelling tusschen de bezittende
en de arbeidende klasse in het licht. De laatste heeft slechts
belang bij den vrede, heeft geen drang naar het knevelen en
’ uitbuiten van vreemde volkeren, geen zucht naar koloniale
avonturen. Zij heeft er integendeel belang bij, dat het kapitaal
der natie zooveel mogelijk binnenslands wordt geëxploiteerd, om R
A daar arbeidsgelegenheid te scheppen. Zij moet trachten, van
hetgeen het volk opbrengt zooveel mogelijk te doen besteden ' j
,r voor voorziening in de vele behoeften, die het kapitalisme onver­ V,
vuld laat. Zij is het ten slotte, die in den oorlog hare beste Fl
zonen moet leveren als kanonnenvleesch, in den vrede de lasten
j , van het militarisme moet dragen. Door haar zijn de milliarden,
aan het militarisme besteed, voortgebracht in het zweet haars
J{ aanschijns, in harden langen dienst van den kapitalist, tegen een
laag loon. Dat ze zóó worden verspild, terwijl zij armoede lijden
V ~- het is haar een doorn in het vleesch, het is haar wel een van
i i de machtigste drijfveeren, om het stelsel, dat zulken misdadigen
onzin kweekt, tot den dood toe te bekampen. Die opvoering van
r militaire uitgaven is het gevolg van het imperialisme, de
_i l zucht der groote mogendheden (en van kleinere), o-m hun koloniaal
« bezit uit te breiden. Zij worden hiertoe gedreven doo·r ,,de kapitaal-
magnaten aan het hoofd der reusachtige centralisaties van kapi-
taal", banken en dergelijke, die hun kapitaal in vreemde streken
l j met gemakkelijk uit te buiten bevolking en rijke schatten in en op
V den bodem exploiteeren om kolossale winsten te maken. Van
,, den Transvaaloorlog af tot de Italiaansche strooptocht in Tripolis
EQ toe dragen alle moderne oorlogen dit karakter. Dit is de drijf- .
lf kracht van den modernen oorlog, daaraan worden de millioenen, j
;, uit de arbeiders geperst, voor een groot deel opgeofferd; dat is ‘
ook de oorzaak van de ,,toenemende spanning in de internationale
verhoudingen" (§ Q.) Natuurlijk tracht de bourgeoisie, hare _
l , regeerders, haar pers, haar kerk, haar school, de naties wijs te ,
l maken, dat dit alles dient ter verhooging der nationale welvaart, _
ter handhaving van· de nationale onafhankelijkheid, ter ver-
, dediging der nationale eer. De gruwelen, op de overwonnen
ä