HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

ï
ii ,
AAN D­E ARBEIDERS. - Dit boekje tracht u op beknopte en
~ "l . W duiidelijke wijze een beeld te geven van het wezen en willen
Y dier Sociaaldem. Arbeiderspartij in Nederland.
. Het rich-t zich tot alle arbeiders van Nederland en tot allen
` _ ‘ , wier maatschappelijke toestand met dien der loonarbeiders ‘
T overeen komit. Tot hen allen, zonder onderscheid van geslacht,
. geloof, bedrijf en woonplaats. Want zij allen worden door het ·
maatschappelijk stelsel, waartegen de S. D. A. P. hen ten A
e .l __ P strijde roept, gedoemd tot gebrek en onzekerheid van bestaan; .
` ‘ P J _ ‘ zij allen hebben, voorzoover hun levensstandaard in vergelijking
, V. i ` met dien van vóór een dertigtal jaren mocht zijn verhoogd, dit '
‘ ‘ A aian de sociaaldemokratie en haar bondg-enoot, de moderne
valkorganisatie te danken; zij allen zouden, evenals h·et geval
J was bij den aanvang der kapitalistische fabrieksnijverheid in
P het begin der 19de eeuw, hulpeloos worden overgeleverd aan
de winzuchlt van het kapitaal en daardoor tot de uiterste grens
i van menschelijke ontbering teruggebracht, indien die beide
_ organen van den klassenstrijd uit onze samenleving werden weg-
Q . genomen. Daarom wordt ·tot hen allen deze ernstige vraag
, gericht: weet gij wat de S. D. A. P. is en wil?
W Weet gij dat? niet van die woord- en penvoerders der ·bezit- '
tende klasse, die van haar een karikatuur maken, hetzij uit
eigen onwetendheid, hetzij om, spekuleerend op de uwe, u ·
·` tegen de sociaaldemokratie, dat is: t egen uw eigen klasse,
A tegen u zelf en vóór uwen broodheer en uwe andere over-
P ` heerschers in het gelid te brengen? Weet gij, die tot heden
t p ` de dwaasheden en leugens, van die zijde tegen ons opgedisclmt,
- t goedgelo-ovig naçpraat - w·eet gij, wat die groeiënde, over de
­ gansche wereld u w e zaak verdedigende partij is en wil? We et
‘ ’ gij het van haar zelf, dat is: door onbevangen onderzoek
A .| van hetgeen zij zelve leert omtrent haar beginsel en doel en
‘ haar wijze van werken? Zoo neen, bedenkt dan uwe ontzaglijke
- .. verantwoordelijkheid jegens uwe mede~arbeiders, uw gezin en
W u zelve, indien gij onwetend voortgaat, haar bij het voeren
· van u w strijd tusschen de beenen te loopen, te lasteren, te be-
i _` spotten! Welk een treurige rol gij dan speelt: van den
_ l A verrader uit onwetendheid zijner eigen klasse; van den over-
‘ looper uit onkunde naar het kamp van den vijand; van den
_ willoozen slaaf, door zijn meester gebruikt om zijnen medeslaven
' hunne en zijne verlossing uit de slavernij te beletten.

‘ · K Q-;. _. ‘ i ' `» " "’/